ΒΑΥΑΡΟΚΡΑΤΙΑ | trikalanews.gr

ΒΑΥΑΡΟΚΡΑΤΙΑ

Ὁ Γερμανός Ἐσωτερικῶν τῆς Γερμανίας Χορστ Ζεεχόφερ ἐδήλωσεν ὅτι: Οἱ Βαυαροί κυβέρνησαν την Ἑλλάδα για ἕνα διάστημα . Ἰσως θα ἦταν καλύτερο να μην ἦταν προσωρινό.

Ὁ Ὄθων ἦρθε στην Ἑλλάδα το 1833 με στρατό και βαυαρούς συμβούλους καί τρεῖς ἀντιβασιλεῖς .Εἰς τα θετικά τῆς βασιλείας του περιλαμβάνονται  :ἡ ἵδρυσις Διδασκαλείου δια την ἐκπαίδευσιν διδασκάλων, το Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν το 1837 το πρῶτον στα Βαλκάνια, την Ἀρχαιολογικήν Ἑταιρείαν, διατάγματα περί ὑγιεινῆς τῶν πόλεων καί χωρίων ( το γεγονός ὅτι στη γειτονιά μου μᾶς ἔβαλλεν ὁ Δῆμος Τρικκαίων το 2011 μ.χ ἀποχέτευση παραπέμπει εἰς την μέτρησιν τῆς ταχύτητος τῶν κοπράνων ἀνα αἰῶνα εἰς την μετά Ὄθωνα ἐποχήν). Ἀφοῦ δεν ἐπέτρεψαν στο Καποδίστρια να δημιουργήσει σύγχρονον ἑλληνικόν κράτος, οἱ Βαυαροί ἔθεσαν τα θεμέλια τοῦ σύγχρονου ἑλληνικοῦ κράτους .Οἱ ἕλληνες ὅμως κατά βάσιν δεν ἤθελαν την βασιλείαν , το 1843 πῆραν αὐτο που ἐδικαιοῦντο με ἐπανάστασιν , το Σύνταγμα, το 1863 ἐξεδίωξαν τον Ὄθωνα .Ὁ Ἔντμοντ Ἀμπου Γάλλος συγγραφέας και ἀκαδημαϊκός γράφει στο βιβλίο του Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ. Ὁ βασιλιάς εἶναι ἕνας ἄνδρας τριάντα ἐννέα ἐτῶν,ψηλός , ἀδύνατος , ἀσθενικός και καταβεβλημένος ἀπο τους πυρετούς ,ἡ  κινίνη που λαμβάνει τον ἔκανε κουφό .Ἡ βασίλισσα εἶναι τριάντα πέντε ἐτῶν, παχουλή , ἔχει πληθωρική διάπλαση ,που την ἐνισχύει ἡ σιδερένια ὑγεία της .Ἡ βασίλισσα εἶναι μια φθονερή θεότητα που τιμωρεῖ τους ἐνόχους ἕως την ἔβδομη γενιά τους.Ὁ βασιλιάς ὅταν μελετάει μια ὑπόθεση τοῦ κράτους τελειώνει πάντοτε με τη φράση : <<θα δοῦμε >> .Κάθε χρόνο ὁ βασιλιάς κάνει ἕνα ταξείδι τριῶν μηνῶν για λόγους ὑγείας και ἀφήνει στη βασίλισσα την ἀντιβασιλεία , ἡ βασίλισσα παίρνει μια πένα καί ὑπογράφει, εἶναι τῶν γρήγορων ἀποφάσεων , Οὐσιαστικά το μικρό βασίλειο ἐκυβερνᾶτο ἀπο μια δυναμική γυναῖκα πράγμα το ὁποῖον δεν εἶναι και τόσο σπάνιο ,μια ἄλλη γυναῖκα, στους μεταγενέστερους καιρούς, ἡ Τζάκυ Κέννεντυ εἶχε δηλώσει ὅτι ὁ κόσμος κυβερνᾶται ἀπο το κρεββάτι μιᾶς δυναμικῆς γυναίκας . Ὁ βασιλιάς και ἡ βασίλισσα παρέμειναν Γερμανοί, ἀγαποῦν την Ἑλλάδα ὅπως ἀγαποῦν μια ἰδιοκτησία τους.

Πάμε τώρα στο βιβλίο τοῦ ΜΑΡΙΟΥ ΠΛΩΡΙΤΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΣΤΕΣ

Και διαβάζουμε την πολιτικήν διαθήκην τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ.

Να μείνετε ,ὡς διέταξεν ἀπ’ἀρχῆς το προσωρινόν σας πολιτικόν σύνταγμα, ἀβασίλευτοι .Ἀβασίλευτοι, διότι εἶσθε χριστιανοί, ἤγουν πρεσβεύετε θρησκείαν , ἥτις δεν γνωρίζει βασιλεῖς .Ἀβασίλευτοι διότι ἡ σημερινή πτωχή τῆς Ἑλλάδος κατάστασις δεν εἶναι ἱκανή να ὑποφέρει βασιλείαν πρᾶγμα και καθ’ἑαυτό βαρυδάπανον .Αἱ φατρίαι αἱ καταπολεμοῦσαι σήμερον ἡ μία την ἄλλην θα διδάσκωσι εἰς τον βασιλέα πῶς να σᾶς φορολογῆ, δια να συμμερίζωνται με αὐτόν τούς ἱδρῶτας σας, να βυζάνωσι και αὐτό το αἷμα .Ἐάν φορτισθῆτε βασιλέα , δεν ἔχετε να φοβῆσθε μόνον το πολυδάπανον.Ἄλλον τούτου μυριάκις βαρύτερον και αἰσχρότερον σᾶς προσμένει, ἡ καταφρόνησις .Ὅλοι οἱ μισηταί τῆς χριστιανικῆς ἰσότητος, ἀφοῦ παχυνθῶσιν ἀπο τους κόπους σας , ἀφοῦ σᾶς στραγγίξουν ὅλους τους ἱδρῶτας, μέλλουν καί να σᾶς καταφρονοῦν ὡς δούλους , χρεωστοῦντας να τρέφετε την ἀργίαν των καί να σᾶς ὀνομάζωσιν Σκυλολόγιον ( canaille )καθώς μᾶς ὀνόμαζον κιοπέκ οἱ Τοῦρκοι .Τοιαύτη εἶναι ἡ διάλεκτος ὅλων τῶν ὀλιγαρχικῶν.

Ἀφήνουμε τον Α.Κ. και πάμε στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο ὁ ὁποῖος το 1935 ἔγραφεν μεταξύ τῶν ἄλλων: ὅταν οἱ λαοί στεροῦνται ἰδεωδῶν καταφεύγουν εἰς τα εἴδωλα.Ἡ Ἐθνική μας Ἑνότης δεν χρειάζεται βασιλέα .Την ἰδίαν ἐποχήν ὁ Κων. Τσάτσος ἔγραφεν :οὐδέποτε ἐθαμβώθησαν οἱ ἕλληνες ἀπο τον διάκοσμον τῶν θυρεῶν, οὐδέποτε ἐλιποψύχησαν προ τῆς αὐλικῆς εὐτελείας .Ὁ κορυφαῖος ἀρθρογράφος Γ.Α.Βλάχος ἔγραφεν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εἰς την Καθημερινήν 6.7.35. το κράτος δια να ἀπαλλαγῆ ἀπο τον βασιλέα χρειάζεται ἐπανάστασις. Ἡ Συνταγματική βασιλεία ἔχει ἀνάγκην κλίνης καλῶς τοποθετημένης καί καλῶς ἐστρωμένης δια να ἀναπαυθῆ. Αὐτά ἐκ στόματος <<  ὑγιῶς σκεπτομένων ἐθνικοφρόνων Ἑλλήνων >>.Ἀλλά ἀρκετά σᾶς ζάλισα με ἄσχετα θέματα , το θέμα μας ἦταν οἱ προσβλητικές δηλώσεις τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ ἐσωτερικῶν. Κύριε ὑπουργέ το Φθινόπωρον τοῦ 1944 οἱ πρόγονοί σας ἐπεχείρησαν να πατάξουν το άντάρτικο τῆς Κεντρικῆς Πίνδου  καίοντες και φονεύοντες  διῆλθον ἐκ πολλῶν χωρίων μεταξύ αὐτῶν το δικό μου και το χωριό τῆς πεθερᾶς μου ,ἐκεῖ ἐφόνευσαν ἀρκετούς ἀμάχους ὡς ἀντίποινα και μεταξύ αὐτῶν και τη μάννα της ,ὅταν τη ρώτησα για το θέμα τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων μου εἶπε με ἀγέρωχον ὗφος, μετά τον πόλεμον μᾶς ἔστειλλαν οἱ Γερμανοί 600 ἑξακοσίας δραχμάς ὡς ἀποζημίωσιν τοῦ θανάτου τῆς μητρός μας , ἀρνηθήκαμε ὅλα τα ἀδέρφια κι ἐγω ἤμουν ἡ μικρότερη ὑπέγραψα να μην πάρουμε τίποτε , ποιός τα πῆρε ; αὐτοί( ὅ μεθερμηνεύομενον ὑπό τοῦ γράφοντος ἡ γνωστή συμμορία τοῦ γνωστοῦ λεκανοπεδίου ἡ ὁποία κατεβρόχθισεν τα δάνεια τῆς Ἀγγλίας , το σχέδιον Μάρσαλ ,τά μπακέτα Ντελόρ, τα χρήματα τῆς Ε.Ε. κ.λ.π. ὧν οὔκ ἔστιν ἀριθμός ).Ὑπουργέ σαν πᾶς στο Γερμανικό νεκροταφεῖο τῆς Κρήτης θα δεῖς 4.000 σταυρούς ἀπο Γερμανούς ἀλεξιπτωτιστές ἡλικίας 20-22 ἐτῶν που ἔπεσαν στη μάχη τοῦ ἐπεκτατισμοῦ τῆς Γερμανίας, τους περίμεναν ἁπλοί ἄνθρωποι που πολεμοῦσαν μόνο για την ἐλευθερία τους.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος.
Τρίκαλα 11.10.2018 μ.Χ.Επιχειρείν

 Πωλείται διπλοκατοικία στα Τρίκαλα

Πωλείται διπλοκατοικία στα Τρίκαλα

Πωλείται διπλοκατοικία με οικόπεδο 202 τμ
ΡΥΘΜΟΣ 89.2

Ελληνική Μουσική ΡΥΘΜΟΣ 89,2

Ο ΡΥΘΜΟΣ 89,2 είναι ένας μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός, ελληνικού ρεπερτορίου
Παναγιώτα Φιλίππου

Παναγιώτα Φιλίππου

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική,
Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης,
Χειρουργική Εγκεφάλου,
Χειρουργική Πόνου
koukourava banners new

Ακουστικά Βαρηκοΐας Κουκουράβα

Το Πρότυπο Κέντρο Επιλογής κι Εφαρμογής Ακουστικών Βαρηκοίας- Κουκουράβα Βάγια, ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 2002.
Lekkas Clean

Lekkas Clean

Με καθαριότητα και οργάνωση, η καθημερινότητα σας ομορφαίνει!
Χοιρινό ΜΑΡΑΒΑ

ΝΤΟΠΙΟ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΑΡΑΒΑ

Η επιχείρησή μας είναι και θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους συμπολίτες μας.
Βελονισμός Παχυσαρκία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παχυσαρκία και Βελονισμός

Δημοφιλέστερα

Φυλακισμένος

Δυο χρόνια φυλακή σε γνωστό γυναικολόγο-μαιευτήρα των

Σε φυλάκιση δυο ετών, καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό από το

Καλπάζοντας προς την νίκη

Καλπάζοντας προς την νίκη

Την καλύτερη περίοδο διανύει ο Χριστόφορος Ρόμπος σε ότι αφορά

Υποδοχή του κ. Μητσοτάκη στα Τρίκαλα

​Υποδοχή του κ. Μητσοτάκη στα Τρίκαλα

Στα Τρίκαλα βρέθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ.

Τρίκαλα - περιπατος - 01

Περιπατητική διαδρομή Κάστρου Τρικάλων: Ο δρόμος με τα

Η καθημερινότητα χωλαίνει στην πόλη των Τρικάλων. Γεγονός που

«Οι νέοι μπροστά», το νέο βίντεο του Μικέλη

«Οι νέοι μπροστά», το νέο βίντεο του Μικέλη

Στον δημοσιότητα έδωσε ο Μικέλης Χατζηγάκης και το δεύτερο

Λουκέτο στον Πολιτισμό χωρίς προειδοποίηση έβαλε ο Δήμος Τρικκαίων

Λουκέτο στον Πολιτισμό χωρίς προειδοποίηση έβαλε ο Δήμος

Οι «μπίζνες» του δημάρχου «έφαγαν» ευθαρσώς την

© 2009-2019 trikalanews.gr. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης