Χωρίς διαύγεια κομμένες σε μόνιμη υπάλληλο δαπάνες διοίκησης του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων | trikalanews.gr

Χωρίς διαύγεια κομμένες σε μόνιμη υπάλληλο δαπάνες διοίκησης του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων

Σειρά αποφάσεων του Δ.Σ  του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, δημιουργεί ερωτηματικά, σχετικά με τις οικονομικές αναλύσεις των εγκρίσεων  χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων και κόβονται στο όνομα μόνιμης υπαλλήλου, η οποία  είναι και μέλος του Δ. Σ του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων.

Η σειρά αποφάσεων και τα εντάλματα προπληρωμής - στοιχεία τα οποία αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω στο παρόν ρεπορτάζ, μαζί τους ΑΔΑ (Κωδικούς Διαδικτυακής Ανάρτησης) του προγράμματος «Διαύγεια» -  αφορούν  τα έτη 2017, 2018 και τον Ιανουάριο του 2019, αναγράφονται ως «μικροδαπάνες της διοίκησης» ή «λειτουργικές δαπάνες της διοίκησης», οι οποίες  βαρύνουν τους ΚΑΕ (Κωδικούς Αριθμών Εξόδων)  του προϋπολογισμού του  Γ. Ν. Τρικάλων κάθε οικονομικού έτους αντίστοιχα, χωρίς τα ποσά να αναλύονται, για το τι ακριβώς έξοδα αφορούν, δηλαδή, για ποιο συγκεκριμένο λόγο και ποια ακριβώς έξοδα, κόβονται αυτά τα χρηματικά εντάλματα.

Ερωτηματικά επίσης, δημιουργεί το γεγονός, ότι σε ανάλογες περιπτώσεις αποφάσεων του Δ.Σ, σύμφωνα με τις οποίες κόβονται χρηματικά εντάλματα προπληρωμής σε ονόματα άλλων υπαλλήλων,  αναγράφονται επακριβώς οι οικονομικές αναλύσεις τους, δηλαδή για ποιο λόγο και ποια ακριβώς έξοδα κόβονται αυτά τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής.

Τα παραπάνω, μετά από έρευνα που διεξήγαγε το trikalanews.gr στα αναρτημένα στοιχεία που υπάρχουν στο «Διαύγεια», τεκμηριώνονται ως εξής:
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2017
 
1)    Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 1ης/5-1-2017, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ύψους 300 ευρώ) ΚΑΕ: 1899.01 – ΑΔΑ: ΩΔΚΓ46907Φ-ΣΜΝ
 
2)    Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 8ης/29-3-2017, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ύψους 300 ευρώ) ΚΑΕ: 1899.01 – ΑΔΑ: ΩΧΡΥ46907Φ-8ΜΡ
 
2α)     Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 576 : 300 ευρώ – ΚΑΕ: 1899.01ΑΔΑ: ΩΖΛ046907Φ-ΗΘΨ
 
3)    Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 17ης/9-6-2017, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ύψους 400 ευρώ) ΚΑΕ: 0899.01 – ΑΔΑ: 69ΛΩ46907Φ-ΔΚ5
 
4) Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 31ης/17-10-2017, έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ύψους 400 ευρώ) ΚΑΕ: 0899.01 – ΑΔΑ: 7ΞΒΛ46907Φ-551
 
4α)        Χρηματικό ένταλμα πληρωμής 08-11-2017αριθμ. 2769500 ευρώ – ΚΑΕ: 0899.01ΑΔΑ: 7Ι9346907Φ-Ξ4Δ
 
5)    Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 39ης/21-12-2017, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ύψους 200 ευρώ) ΚΑΕ: 0899.01 – ΑΔΑ: 65ΧΕ46907Φ-Κ3Α
 
5α)     Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 3133 : 200 ευρώ – ΚΑΕ: 0899.01ΑΔΑ: 6ΣΜ346907Φ-3ΩΞ
 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018
 
1)    Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 1ης/12-01-2018, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ύψους 540 ευρώ) ΚΑΕ: 0899.01 - ΑΔΑ: ΩΧΦΤ46907Φ-ΦΛΥ
 
1α)     Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 5 : 540 ευρώ – ΚΑΕ: 0899.01ΑΔΑ: 72ΖΘ46907Φ-99Δ
 
2)    Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 4ης/2-2-2018, έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος εντάλματος προπληρωμής, ύψους 600 ευρώ) ΚΑΕ: 0899.01 – ΑΔΑ: ΨΣΕ046907Φ-1ΝΠ
2α)     Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 22 : 600 ευρώ – ΚΑΕ: 0899.01ΑΔΑ: 67ΚΙ46907Φ-8ΑΦ
 
3)    Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 19ης/31-05-2018, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ύψους 500 ευρώ) ΚΑΕ: 1899.01 - ΑΔΑ: Ψ80Θ46907Φ-8ΨΚ
 
4)    Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 24ης/27-08-2018, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ύψους 500 ευρώ) ΚΑΕ: 0855.01 - ΑΔΑ: ΨΘΘΒ46907Φ-Ξ49
 
4α)     Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 2032 : 500 ευρώ – ΚΑΕ: 0855.01ΑΔΑ: 6ΒΝ546907Φ-ΜΧΘ
 
5)    Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 31ης/02-11-2018, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ύψους 440 ευρώ) ΚΑΕ: 0855.01 - ΑΔΑ: ΨΒΣΖ46907Φ-ΦΟΗ
 
5α)     Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 2244 : 440 ευρώ – ΚΑΕ: 0855.01ΑΔΑ: ΩΖΚΝ46907Φ-ΙΑΧ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019
 
1)    Απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 4ης/28-01-2019, τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων(απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ύψους 800 ευρώ) ΚΑΕ: 1899.01 - ΑΔΑ: 606Γ46907Φ-7ΗΒ
 
1α)     Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αριθμ. 12 : 800 ευρώ – ΚΑΕ: 1899.01ΑΔΑ: 6ΠΨΠ46907Φ-ΙΥΤ
 Επιχειρείν

koukourava banners new

Ακουστικά Βαρηκοΐας Κουκουράβα

Το Πρότυπο Κέντρο Επιλογής κι Εφαρμογής Ακουστικών Βαρηκοίας- Κουκουράβα Βάγια, ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 2002.
Lifting προσώπου – Αισθητικός βελονισμός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικός Παθολόγος
Αρτηριακή Υπέρταση
Θέματα Παχυσαρκίας
Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική,
Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης,
Χειρουργική Εγκεφάλου,
Χειρουργική Πόνου
Καυσόξυλα Κάρβουνα Κολίτσας

Καυσόξυλα Κάρβουνα Κολίτσας

37 χρόνια εμπειρίας, συνέπειας, αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης «μετράει» η επιχείρηση Κολίτσας Δημήτριος: από το 1979 έως σήμερα.
ΡΥΘΜΟΣ 89.2

Ελληνική Μουσική ΡΥΘΜΟΣ 89,2

Ο ΡΥΘΜΟΣ 89,2 είναι ένας μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός, ελληνικού ρεπερτορίου
Χοιρινό ΜΑΡΑΒΑ

ΝΤΟΠΙΟ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΑΡΑΒΑ

Η επιχείρησή μας είναι και θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους συμπολίτες μας.
Γρηγόριος Τσακμάκης MD Χειρουργός Ουρολόγος

Γρηγόριος Τσακμάκης MD Χειρουργός Ουρολόγος

Ο ιατρός είναι απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΡΟΖ ΠΙΠΕΡΙ

ΡΟΖ ΠΙΠΕΡΙ

Το μαγικό ταξίδι στον κόσμο των μπαχαρικών και όχι μόνο, ξεκίνησε από τα Τρίκαλα.

Δημοφιλέστερα

«Ο  Παρθένης είδε ότι χάνει τη μάχη και κάλεσε σύσκεψη»

Χωρίς διαύγεια κομμένες σε μόνιμη υπάλληλο δαπάνες διοίκησης

Σειρά αποφάσεων του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων,

O Πολάκης φοβάται τα Τρίκαλα!

O Πολάκης φοβάται τα Τρίκαλα!

Όλα τελικά έχουν την εξήγησή τους! Έτσι και ότι αφορά την

«Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή η Ερριέτα Γκάγκα

«Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή η Ερριέτα Γκάγκα

Σε ηλικία 22 ετών έφυγε από τη ζωή η Ερριέτα Νικ. Γκάγκα και

-----Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων-----

Η Νέα Δημοκρατία και το Γ. Νοσοκομείο Τρικάλων

Η Νέα Δημοκρατία και η ΔΑΚΕ Εργαζομένων Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων,

«Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντινιά Κοντογιάννη – Πουλιανίτη

​«Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντινιά Κοντογιάννη –

Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντινιά Κοντογιάννη –

γέφυρα του Ληθαίου 133 χρόνια μετά

Ο 23χρονος Τρικαλινός που ανέδειξε την υπεραιωνόβια γέφυρα του

Επέζησε από τους πολέμους, είναι όμορφη, θαυμαστή, μοναδική στο

© 2009-2019 trikalanews.gr. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης