​ΓΗΡΑΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Εἶναι ἕνα φυσιολογικόν φαινόμενον  και δεν ἀφορᾶ μόνον τον ἄνθρωπον ἀλλά ὅλα τα ἔμβια ὄντα ἀκόμη και τα οὐράνια σώματα ἐπιπαραδείγματι ὁ ἥλιος κάποτε θα σβήσει , οἱ γαλαξίες , το σύμπαν θα φτάσει στο τέλος ,ὅλα ἔχουν μια ἀρχή και ἕνα τέλος , ἐκτός φυσικά τῆς γῆς διότι την κατοικοῦν κάτι διπόδαρα ὄντα οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται ὅτι κατέχουν την ἀθανασίαν λόγω τοῦ ἀποκλειστικοῦ προνομίου τῆς συνουσίας .

Με την γήρανσιν ἀσχολοῦνται πολλοί κλάδοι ἐπιστημῶν και δίδουν τους δικούς τους ὁρισμούς ἐπιπαραδείγματι  ὡς δημογραφική γήρανση ὁρίζεται ἡ συνεχής αὔξηση τῆς ἀναλογίας τῶν ἡλικιωμένων ἀτόμων (60,65,70,75+) στο συνολικό πληθυσμό .

Πραγματοποιοῦνται δεκάδες μεταπτυχιακές ἐργασίες με ἀπώτερο σκοπό την συγκέντρωσιν μορίων δια μιαν θέσιν κάτω ἀπο τον ἥλιον τοῦ διορισμοῦ εἰς τον δημόσιον τομέαν ἤ την πανεπιστημιακήν ἀνέλιξιν .Χρησιμοποιοῦν την στατιστικήν εὑρέως χωρίς να λαμβάνουν ὑπ’ὄψιν ὅτι ἡ στατιστική δεν εἶναι ἐπιστήμη , ἄλλοι θεωροῦν ὅτι ἡ γήρανσις σχετίζεται με τις δομικές μεταβολές τῶν πληθυσμιακῶν ὁμάδων .Εἰς το σημεῖον αὐτό χτυπάει το τηλέφωνο και  διακόπτεται ἡ γραφή, ἀκολουθεῖ ἡ παρακάτω συνομιλία :

Μόλις βγῆκα ἀπο το νοσοκομεῖο , εἶμαι καλά ὅπως και πρίν , τι ἔπαθες; βούλωσε μια ἀρτηρία και την  ξεβούλωσαν , κόσμος πολύς ἀπο ὅλη τη Θεσσαλία μέχρι τα νησιά, ἔχουν καλή ἰατρική ὁμάδα .Ἀλλάζω το θέμα τῆς κουβέντας και τοῦ εὔχομαι περαστικά, γεράσαμε , τι κάνουν οἱ ἄλλοι στο χωριό , να ὁ Κώστας ἔπεσε ἀπο την καρέκλα τον ἔχουν στο νοσοκομεῖο , ἡ Μήτσαινα ἔπεσε και ἔσπασε το πόδι , τῆς Γιώργαινας τῆς ἔπεσε ὁ αἱμοκρίτης εἶναι ὅλοι στο νοσοκομεῖο και καναδυό που δεν τους θυμᾶμαι γιατί ξεχνάω τελευταῖα .Ἀλλάζω και πάλι θέμα συζήτησης τι ἄλλα νέα πῶς τα περνάτε , πῶς να τα περάσουμε οἱ ἀρκοῦδες και τα ἀγριόγρουνα κατεβαίνουν μέχρι το ποτάμι μου φάγανε και ἕνα σκύλο .Πόσοι μείνατε , δεν ξέρω , κάτι λίγοι συνεχῶς λιγοστεύουμε , μην ἀπελπίζεσαι βγῆκε ἄλλη κυβέρνηση και θα ἀλλάξουν τα πράγματα.

Ἔκλεισα το τηλέφωνο και ἀναρωτιέμαι τι ἐννοεῖ ὁ καθένας μας γήρανση πληθυσμοῦ και τι ἐννοοῦν οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις .Ὡς μη εἰδικός και κατά συνέπειαν ἄσχετος θεωρῶ σαν κομβικά σημεῖα δια την γήρανσιν τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ συγκεκριμμένου χωριοῦ , διότι ἡ γήρανσις διαφέρει ἀπο χωρίου εἰς χωρίον και ἀπο νησί σε νησί και πόλη σε πόλη, τα κάτωθι :

1ον .Μικρασιατική Ἐκστρατεία , πῆγαν 28 στρατιῶτες πόσοι ἐπέστρεψαν ; τι ἐπιπτώσεις εἶχεν ἡ παρατεταμένη στράτευση στις οἰκογένειες και στο χωριό ;ποῖος ὁ συντελεστής γήρατος ἑνός ἑκάστου ;
2ον .Δεκαετία τοῦ σαράντα , ἐπλήγησαν ἀπο τον ἑλληνο-ιταλικό πόλεμο, τον ἑλληνο –γερμανικό και τους ἀποτελείωσε ὁ ἑλληνο-ελληνικός ( ἐμφύλιος πόλεμος ), μια δεκαετία με πεῖνα , ψεῖρα , ἀρρώστειες , σκοτωμοί .
Οἱ εἰδικοί μετράνε τους νέους και τους γέρους και βγάζουν συμπεράσματα πόρρῳ ἀπέχοντα τῆς πραγματικότητος .Οἱ πολεμικές συρράξεις δεν προκαλοῦν γήρανσιν ἀλλά μείωσιν τῶν νεανικῶν πληθυσμῶν διότι αὐτοί συμμετέχουν ἐνεργά στις πολεμικές συγκρούσεις και μειοῦται ὁ πληθυσμός τους ἐπιπροστίθενται δε και ἄλλοι παράγοντες ὅπως πεῖνα , φυματίωση ,κακουχίες παντός εἴδους .

3ον .Δεκαετία τοῦ πενῆντα ,χαρακτηρίζεται ἀπο πεῖνα, καταδίωξη τῶν ἡττηθέντων και παντός μη ἡμετέρου εἴτε κατ’οὐσίαν εἴτε κατά φαντασίαν .Ἡ βοήθεια ἀπο το ἐξωτερικό , κυρίως ἀπο ΗΠΑ δεν φθάνει ποτέ σ’αὐτούς που την ἔχουν ἀνάγκη , τα χρήματα καταλήγουν σε λογαρισμούς ἡμετέρων στην Ἐλβετία και ἐδῶ στέλνουν κάτι τεράστια μουλάρια ἀπο την Μινεζότα τῶν ΗΠΑ και γαϊδούρια ἀπο την Κύπρο ,εἶναι μεγαλόσωμα ζῶα και δεν χωροῦν στους ὀρεινούς δρόμους , εἶναι ἡ δεκαετία τῆς μπομπότας , οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦν να χορτάσουν ἐργαζόμενοι σε ὅτι ἀπέμεινε ἀπο τους πολέμους,ὁ συντελεστής γήρατος ηὐξημένος .

4ον .Δεκαετία τῶν πιστοποιητικῶν κοινωνικῶν φρονημάτων, πιθανόν να ἀσχοληθοῦν σοβαρά με αὐτό το τεράστιο κοινωνικό και πολυπλόκαμο θέμα ἐπιστήμονες στο ἀπώτερο μέλλον. Ἐπιγραμματικά χιλιάδες νέοι ἀνα την Ἑλλάδα καταστράφηκαν ἤ ἀναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην Αὐστραλία και στον Καναδά γιατί δεν τους ἔδιναν τα περίφημα πιστοποιητικά , πολλοί νέοι και νέες πλήρωσαν σε λίρες και σε εἶδος για να πάρουν το χαρτί τῆς ἐσχάτης καταισχύνης , οἱ κυβερνήσεις που συντηροῦσαν αὐτή την κατάστασιν ποτέ δεν ἔδωσαν ἐξηγήσεις ἐνώπιον δικαστηρίων .Αὐτοί που ταλαιπωρήθηκαν ἀπο την διαδικασίαν τῶν πιστοποιητικῶν ἀργότερα με τα προώρως ἐμφανιζόμενα χρόνια νοσήματα παρουσίασαν αὐξημένο συντελεστή γήρατος .
5ον .Ἡ δικτατορία λίμνασε κάθε προσπάθεια προόδου καί δημιούργησε προβλήματα διχόνοιας στους ἕλληνες τά ὁποῖα και συνεχίζονται με διαφόρους τρόπους .

Ἡ φυγή τῶν νέων στο ξωτερικό για σπουδές και ἐργασία αὔξησε την φαινομενικήν γήρανσιν πληθυσμοῦ .

6ον .Ἡ μεταπολίτευση χαρακτηρίζεται ἀπο ἕνα ξέσπασμα ἑορτῶν και πανηγύρεων, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ἴδιο συνδικᾶτο , Ἔξω οι βάσεις τοῦ θανάτου , Ἔξω οι Ἀμερικάνοι , ψωμί , παιδεία , ἐλευθερία και καπάκι ἡ ἀνωμαλία ,κατ’ἀντίθεσιν προς το πατρίς , θρησκεία , οἰκογένεια και ἐπιστέγασμα ἡ ἀνωμαλία .
Καταφτάνουν τα πρῶτα χρήματα τῆς ΕΟΚ και οἱ ἕλληνες πιστεύουν ὅτι εἶναι ὁ περιούσιος λαός , ἐλάχιστοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι κάτι δεν πάει καλά , κάποια παγίδα στήνεται ,δεν εἰσακούονται κι αὐτοί που ἔπρεπε να μιλήσουν ἐσιώπησαν ἐνώπιον τῆς ψήφου .

7ον .Χρεοκοπία ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν τῶν συμπεριφορῶν, τῆς κραιπάλης και τῆς σπατάλης, οἱ ἕλληνες ἔπεσαν στο στόμα τοῦ λύκου, τοῦ μπούφου , τῆς καλοστημένης παγίδας και διερωτῶνται τι λάθη ἔκαναν δηλαδή ἕνα , δεν ἐγνώριζον το ρῆμα σκέφτομαι .Ἡ παροῦσα κυβέρνησις καλεῖται να βελτιώσει την ποιότητα ζωῆς τῶν ἑλλήνων με μέσα ἁπλά και ἀντικειμενικά , το πολυμελές κυβερνητικόν σχῆμα στερεῖται ἐξ ὁρισμοῦ ἀποτελεσματικότητος , ἡ συμμετοχή 21 ἐξωκοινοβουλευτικῶν ἀτόμων εἰς την κυβέρνησιν ἐμβάλλει εἰς ἀνησυχίαν τους ἀγρίως φορολογούμενους ἕλληνες δεν ἐμπνέουν ἐμπιστοσύνην, θεωροῦνται και πρακτωριλύκια ( πράκτωρ+λύκος ) διατραπεζικῶν δυνάμεων και ἐν τέλει πριν τα τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, τα δημοτικά τέλη και τα τέλη κυκλοφορίας ἀπαιτοῦμε καλύτερη ποιότητα ζωῆς , ὀλιγώτερη γενική σιτοδεία, μείωση τῆς οἰκονομικῆς ἀνομβρίας και σταματῶ ἐδῶ λόγω πραγματικοῦ ὀργανικοῦ γήρατος.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος
Τρίκαλα 15.7.2019 μ.Χ.Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2023 trikalanews.gr from TNT MEDIA GROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή