ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ

By: trikalanews
06 Οκτ 2019 11:34

Ὀνομάζεται ἡ διαδικασία ἐκταφῆς και ἡ μεταφορά ἀπο τον τάφο τῶν ὀστῶν τοῦ νεκροῦ ὕστερα ἀπό πλήρη ἀποσύνθεση τοῦ πτώματος για να φυλαχθοῦν σε ἄλλο μέρος.

Κατά μίαν ἐκδοχήν το τελετουργικό συνιστᾶ μακρόχρονη ἄσκηση ἐξοικείωσις ἀπέναντι στον θάνατο.

Κατά τον γράφοντα εἶναι μία ψυχοφθόρος διαδικασία θρησκευτικῆς τρομοκρατίας.

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι δεν ἐπιθυμοῦν την ἐκταφήν.

Μεταρρυθμίσεις με πρωτοβουλίες τῶν φορολογουμένων πρέπει να γίνουν ἤτοι:

1ον Δημιουργία ἰδιωτικῶν νεκροταφείων ὅπου θα ἐνταφιάζονται και αὐτοί που δεν ἐπιθυμοῦν ἐκταφήν, θα γίνεται ἰδιωτική ἀποτέφρωση ἤ ἁπλή ταφή ἤ ὅτι ἄλλο ἄφησε σε ἕνα ἁπλό χαρτί ὁ ἀποθανών.

2ον Ένας κωδικός ἀριθμός πάνω σε ἕνα σταυρό ἤ μια μικρή πλάκα, των πολυτελῶν μαρμάρινων τάφων καταργουμένων, εἶναι ἀρκετός.

3ονΔημιουργία ἰδιωτικῶν αἰθουσῶν θρησκειολογίας.

4ονΟἱ φορολογούμενοι που ἐπιθυμοῦν την ἀποτέφρωσιν θα πρέπει να ἔρθουν σε συνεργασία με τους ἐργαζόμενους τῆς Βουλγαρίας για καλύτερες τιμές ἀποτεφρώσεως και μικρότερη γραφειοκρατία.

5ονΔεν ἐνοχλοῦμε οὔτε παρενοχλοῦμε τους βουλευτές για το θέμα τῆς ἀποτεφρώσεως δεν πρόκειται να το λύσουν εἶναι πιθανόν λόγω και τῆς μακροχρονίου συζητήσεως ἀπό το 1985 να τους ἔμεινε κάποιο χούϊ.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος
Τρίκαλα 6.9.2019 μ.Χ.

Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews