​ΟΣΠΡΙΑ, ΠΑΤΑΤΑΙ, ΣΙΤΟΣ Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ

Ἀντιγράφομεν μερικά ἀσήμαντα ἀποσπάσματα ἐκ τῆς ΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΞ  ἡ ὁποία ἔλαβεν χώραν τον Νοέμβριον τοῦ 1922 και διελάμβανε τα τῶν ὑπευθύνων τῆς καταρεύσεως τοῦ Μικρασιατικοῦ Μετώπου , ἑνός Μετώπου το ὁποῖον ἐξετείνετο ἀπο το Ἐσκή Σεχήρ μέχρι τῆς Προύσσας με ἀριθμό στρατιωτῶν 250.000 ἄνδρες. Αὐτοί οἱ στρατιῶτες ἔπρεπε να φάνε για να μποροῦν και να πολεμοῦν, ἐπι 14 συσσιτίων τῆς ἑβδομάδος τα 12 ἀποτελοῦντο ἀπο ρύζι και μακαρόνια, οἱ στρατιῶται παρέρχονταν προ τοῦ συσσιτίου χωρίς να το λαμβάνουν  ( ΣΠΑΗΣ).ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ . λέγω προς τον ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ( κατ.) τι θα φάγη ὁ στρατός; ἄς φάγη ὅτι θέλει, σεῖς μοῦ εἴπατε ὅτι θέλετε να ἀγοράσετε σίτον ἐπι τόπου προς 60 λεπτά καί κατόπιν μου εἴπατε ὅτι χρειάζονται 40 ἡμέραι δια να γίνη δημοπρασία και δύο μῆνες διά να ἔλθη ὁ σίτος ἐξ Ἀμερικῆς . Ἡ σιτάρκεια εἰς την ἡπειρωτικήν Ἑλλάδα ἦτο τόση ὥστε δεν εἴχομεν ἀποθῆκας δια να τοποθετήσωμεν τον σίτον .ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. θέλω πατάτες .θα σου οἰκονομήσω λέγει τρία ἑκατομμύρια ὀκάδες, ἡ πατάτα εἰς την Νάξον ἔχει 1.25, διατί τόσον ;διότι ἔχει Μετοχικόν Ταμεῖον , χαρτόσημον και διότι ἡ πατάτα εἶναι εἶδος που χάνει , ἔχει φύραν , καλῶ ἀμέσως τον Ρεφενέν ἀρχηγόν τοῦ δήμου Βίβλου ὅπου καλλιεργοῦνται πατάται και να ἔλθη ἐδῶ, ἡ τιμή τῶν πατατῶν εἰς την Νάξον 1.15 δια να τας φέρουν στον Πειραιά , ἄν πάνε κατ’εὐθεῖαν εἰς την Σμύρνην θα στοιχίσει κάτι περισσότερον .

ΘΕΟΤΟΚΗΣ.( κατ.).το κράτος ἦτο εἰς κατάστασιν να δώσει χρήματα δια ὄσπρια τα ὁποῖα δεν εὑρίσκομεν ἐνταῦθα, ἔδωκα διαταγήν να τηλεγραφήσωμεν εἰς τον << Οἶκον Ράλλη >> εἰς Μασσαλίαν και ἐτηλεγραφήσαμε εἰς τον πρόξενον και εἴχομεν το πράγμα καί ὅταν ἐγένετο ἡ ἐκκένωσις ἀφήκετο ἡ << Ἄνδρος >> με ἕνα μεγάλο φορτίον ὀσπρίων τα ὁποῖα ἐπανῆλθον εἰς τον Πειραιά διότι δεν ἐξεφορτώθησαν εἰς Σμύρνην .

Ταῦτα ἐλάμβανον χώραν τότε , σήμερον με τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στην Ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος πρόνοια δέον ὅπως ληφθεῖ και ὁ στρατιώτης να ἔχει δικαίωμα λόγου εἰς ὅτι ἀφορᾶ την ζωήν του διότι ἡ ἱστορία γράφει ὅτι πολλάκις ἡ ζωή τῶν στρατιωτῶν ἐξαρτᾶται ἀπο την γραφειοκρατίαν οἰκονομικά ἐνδοτικῶν πολιτικῶν και ἀναποφάσιστων εἰς τον κατάλληλον χρόνον,  timing, στρατιωτικῶν.
Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 20.12.2018 μ.Χ.Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή