Ολοκληρώθηκαν από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών οι εργασίες της απογραφής υδρογεωτρήσεων στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Έργου Σ.Α.Μ.Υ. ΙΙ «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα», του οποίου φορέας υλοποίησης είναι η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και φορέας χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Απογράφηκαν συνολικά 21.894 υδρογεωτρήσεις με τους νομούς Λάρισας (8.411 υδρογεωτρήσεις), Καρδίτσας (6312 υδρογεωτρήσεις), Τρικάλων (2.800) και Μαγνησίας (2.594) να συγκεντρώνουν το 92% του συνόλου των υδρογεωτρήσεων του υδατικού διαμερίσματος.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με αυτοψίες από συνεργεία υπαίθρου της Περιφερειακής Μονάδας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μέσω επιτόπιας απογραφής των υδρογεωτρήσεων και συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν έχουν καταχωρηθεί στη συνολική ψηφιακή βάση δεδομένων (geodatabase) του Έργου.

Από τη σύνταξη των Τεχνικών Εκθέσεων προέκυψε ότι τα μεγάλα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα που συγκεντρώνουν και τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών γεωτρήσεων χαρακτηρίζονται ελλειμματικά.

Επίσης από το σύνολο των απολήψιμων ποσοτήτων στο σύνολο του υδατικού διαμερίσματος προέκυψε ότι το 90% περίπου χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, το 6.7 % για την κτηνοτροφία, το 1.6% για την ύδρευση και το 1.7% για βιομηχανική και άλλη χρήση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020(2023).