Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

​ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Ὁ Νόαμ Τσόμσκι Ἀμερικανός στοχαστής και διανοητής προτείνει δέκα τεχνικές χειραγώγησης τῆς κοινῆς γνώμης. Ὁ ὑποφαινόμενος προσαρμόζει τις παρατηρήσεις του στην ἑλληνική πραγματικότητα .

Α΄.Ἡ τεχνική τῆς διασκέδασης .

Κρατεῖστε το κοινό ἀπασχολημένο, ἀπασχολημένο, ἀπασχολημένο, χωρίς χρόνο να σκέπτεται .Ἐδῶ ὁ Ν.Τ. ἔρχεται καθυστερημένος, οἱ ἕλληνες την μαζικήν ἀποβλάκωσιν την ἐφήρμοσαν και την ἐφαρμόζουν ἐδῶ και πέντε δεκαετίες τουλάχιστον .Θέλεις μπουζούκια , χασαποταβέρνες, τσιφτετέλια ,ποτά μπόμπες, σήριαλ ,ἄχρηστες σελίδες μαθημάτων στην ἐκπαίδευση , κοινωνική τρομοκρατία και ἕνα σωρό ἄλλα .Ὁ Ν.Τ.ἔχει την ἀπαίτηση ἐμεῖς που ὑπέστημεν ὅλα αὐτά να ἀσχοληθοῦμε με την Νευροβιολογία και την Κυβερνητική .

Β΄.Ἡ τεχνική τῆς δημιουργίας προβλημάτων καί ἐν συνεχεία παροχῆς τῶν λύσεων πρόβλημα -ἀντίδραση –λύση .

Ἐπιπαραδείγματι δημιουργεῖστε μια οἰκονομική κρίση καί το κοινό στήνεται στην οὐρά στην τράπεζα ἀπο τις 4 το πρωϊ για να πάρει 50 ευρώ ἤ ὀργανώνετε συμπλοκές με το συνεχῶς αὐξανόμενον προσφυγικόν φορτίον προκαλοῦνται αἱματοχυσίες και οἱ πολίτες ἱκετεύουν για λήψη μέτρων ἀσφαλείας ἔστω και με περιορισμό τῶν ἐλευθεριῶν τους .Τα ἀνωτέρω μέτρα ἔχουν δοκιμασθεῖ ἐπιτυχῶς στην Ἑλλάδα , οἱ κάτοικοί της θεωροῦνται πρόθυμα πειραματόζωα .

Γ΄.Ἡ τεχνική τῆς ὑποβάθμισης.

Ἐφαρμόζεται ἡ μέθοδος τῆς φθίνουσας κλίμακος ἐξαθλίωσης δια τῆς μαζικῆς ἀνεργίας κυρίως νέων ἀτόμων ,για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ἀντιδράσεις ἀπο τους ἐργαζόμενους .Τα ἀνωτέρω ὑφίστανται οἱ ἕλληνες ἀδιαμαρτύρητα ἐπί σειρά δεκαετιῶν , μερικοί ἕλληνες φιλόσοφοι ,στοχαστές και διανοητές ὁμιλοῦν για μαζική κοινωνική ἀφασία . 

Δ΄.Ἡ στρατηγική τῆς ἀναβολῆς .

Το κοινόν εὔκολα ἀποδέχεται την ἀναβολήν μιᾶς ὀδυνηρᾶς ἀποφάσεως , ἡ ὁποία μπορεῖ να ἀπωθηθεῖ στο ἀπώτερον μέλλον ,ἐλπίζοντας ἀφελῶς στο << ὅλα θα πάνε καλύτερα αὔριο >> . Ἔχουμε συνηθίσει μέχρις ἀναισθησίας σε ἕναν πιθανόν πόλεμον με την Τουρκίαν , κάθε μέρα μᾶς ζαλίζουν με παραβιάσεις ἀέρος, θαλάσσης και ἐνίοτε ξηρᾶς .Τό πόσο σοβαρά το θεωροῦν και αὐτές οἱ κυβερνήσεις που μᾶς κανονιοβολοῦν καθημερινά  ἀπο τα ΜΜΕ,  μποροῦμε να το ἐκτιμήσουμε ἀπο τους ὑπουργούς Ἄμυνας εἰς τους ὁποίους ὑποτίθεται ἀναθέτουν την Ἄμυναν τῆς χώρας , δύο ὑπουργοί Ἄμυνας βρίσκονται στη φυλακή , ἕνας ἔγινε ὁ Παναής ἀπο τα Μέγαρα και ὁ ἐν ἐνεργεία δεν αἰσθάνεται και τόσο καλά .Οἱ Τοῦρκοι γελοῦν μαζί μας και οἱ ἕλληνες πληρώνουν φόρους βαρύτατους δια την ἀγοράν πολεμικῶν παλιοσιδερικῶν ἀπο τις πολεμικές βιομηχανίες τῆς χώρας σας. 

Ε΄.Ἡ στρατηγική τοῦ να ἀπευθύνεσθε στο κοινό σαν να εἶναι μικρά παιδιά .

Ἡ πλειονότητα τῶν διαφημίσεων ἀπευθύνεται σαν να εἶναι ὁ θεατής ἕνα πολύ μικρό παιδί ἤ διανοητικός ἀνάπηρος .Ἐπειδή ἡ διαφήμηση προῆλθεν ἀπο τη χώρα σας ἐδῶ ὄντως βρῆκε πρόσφορον ἔδαφος .

ΣΤ΄. Ἡ τεχνική τοῦ να ἀπευθύνεσθε στο συναίσθημα μᾶλλον παρά στη λογική .

Για να ἀποδυναμωθεῖ ἡ ὀρθολογιστική σκέψη  και ἑπομένως ἡ κριτική ἀντίληψη τοῦ ἀτόμου γίνεται ἐπίκληση τοῦ συναισθήματος και εὔκολα ἐμφύτευση  ἰδεῶν ,ἐπιθυμιῶν φόβων, τρομοκρατίας ,παρορμήσεων και συμπεριφορῶν .Τα ἀνωτέρω συνιστοῦν << ἐπιστημονικά κατορθώματα >> τῆς χώρας σας , ἡ πατρίδα μου και οἱ συνάνθρωποί μου κατεκλύσθησαν ἀπο ἑκατομμύρια τόνους ψυχοφαρμάκων και φυτοφαρμάκων εἰς τοιοῦτον σημεῖον που ἡ μεγάλη πυκνότητα τῶν ἐν λόγω χημικῶν οὐσιῶν ἐπηρεάζει και τα ψάρια τα ὁποῖα ἐνίοτε ἐμφανίζουν περίεργες συμπεριφορές .

Ζ΄.Ἡ τεχνική τοῦ να κρατάτε το κοινόν σε ἄγνοια και ἀνοησία .Ἡ ποιότητα τῆς ἐκπαίδευσης που παρέχεται στις κατώτερες κοινωνικές  τάξεις πρέπει να εἶναι πιο χαμηλή ὥστε ἡ τάφρος τῆς ἄγνοιας  που χωρίζει τις κατώτερες τάξεις ἀπο τις ἀνώτερες να μη γίνεται ἀντιληπτή ἀπο τις κατώτερες .Ἡ χώρα σας συστηματικά ἀποστερεῖ την Ἑλλάδα κάθε χρόνο ἀπο τα καλύτερα μυαλά μαθητῶν ἐξαγοράζοντάς τα.

Η΄ .Ἡ τεχνική τοῦ να ἐνθαρρύνεις το κοινό να ἀρέσκεται στη μετριότητα .συνίσταται στο να παρακινεῖς το κοινό να βρίσκει << cool >> ὅτι εἶναι ἀνόητο, φτηνό , ἀκαλλιέργητο .ἡ κατάστασις εἶναι μη ἀναστρέψιμος .

Θ΄.Ἡ τεχνική τοῦ να ἀντικαθιστᾶς την ἐξέγερση με την ἐνοχήν .συνίσταται στο να κάνεις ἔνα ἄτομο να πιστεύει ὅτι εἶναι το μόνο ὑπεύθυνο για την συμφοράν του ἐξ αἰτίας τῆς δῆθεν διανοητικῆς  του ἀνεπάρκειας , ἀπαξιώνει τον ἑαυτόν του και αὐτο-ενοχοποιεῖται , ἀποτελματώνεται, ἀπέχει ἀπο ὁποιαδήποτε δράση και ἐπανάσταση λόγω συνολικῆς κοινωνικῆς ἀφασίας .

Ι΄.Ἡ τεχνική τοῦ να γνωρίζεις τα ἄτομα καλύτερα ἀπο ὅσο γνωρίζουν τα ἴδια τον ἐαυτόν τους . στη διάρκεια τῶν τελευταίων πενῆντα ἐτῶν ἡ πρόοδος τῆς ἐπιστήμης ἄνοιξε πιο βαθειά τάφρο ἀνάμεσα στις γνώσεις τοῦ κοινοῦ και στις γνώσεις που κατέχουν οι ἰθύνουσες ἐλίτ  χάρις στη Νευροβιολογία και ἄλλες ἐπιστημονικές γνώσεις  το σύστημα ἐλέγχου ἔφτασε στο σημεῖον να γνωρίζει τον μέσο ἄνθρωπο καλύτερα ἀπο ὅσο γνωρίζει ἐκεῖνος τον ἐαυτόν του με ὅτι αὐτό συνεπάγεται δια το μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος . Κατά τον Ν.Τ. για να καταρεύσουν ὅλα αὐτά ἀρκεῖ μια στιγμή ἀφύπνισης , ὁποία ἀφελής θέσις .Ἡ ἐπικράτηση στον πλανήτη εἶναι δική σας μέχρι ὁλικῆς καταστροφῆς τοῦ πλανήτη Γῆ .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 10.4.2019 μ.Χ.

admins
Author: admins

Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή