Διπλή παρέμβαση Κόκκαλη σε Σταϊκούρα για τους σεισμόπληκτους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

Διπλή παρέμβαση στην κυβέρνηση έκανε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης σε ότι αφορά σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, μετά τον σεισμό του περασμένου Μαρτίου.

Ο κ. Κόκκαλης με ερώτησή του προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα ζητά να ενημερωθεί για τα κριτήρια με τα οποία καθορίζεται η επιχορήγηση των πληγέντων επιχειρήσεων στην περιοχή της Λάρισας στο μισό της ζημιάς. Επίσης, με άλλη ερώτηση στον ίδιο υπουργό, αξιώνει την άμεση επίλυση των προβλημάτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr για την υποβολής αίτησης των  δικαιούχων που έχουν πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό της 3ης Μαρτίου του 2021 και δικαιούνται αποζημίωσης.

Αναλυτικότερα η παρέμβαση του Λαρισαίου πολιτικού για το θέμα των κριτηρίων επιχορήγησης των πληγέντων επιχειρήσεων: «Προσφάτως δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 153812/ 2021 (ΦΕΚ B’ 5698/07.12.2021) Υπουργική Απόφαση με θέμα τον Καθορισμό επιχορήγησης των πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η εν λόγω Υπουργική απόφαση, εξεδόθη σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 22 του προσφάτως ψηφισθέντος νομοθετήματος 4797/2021 περί Κρατικής Αρωγής – επιχορήγησης προς επιχειρήσεις από θεομηνίες κλπ, δυνάμει της οποίας δόθηκε στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση, όπως με απόφασή του καθοριστούν οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής της και ο τρόπος αφαίρεσης της πρώτης αρωγής ή της προκαταβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή της επιχορήγησης.

Σύμφωνα με την παρ. 3 της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεώς σας, η επιχορήγηση των επιχειρήσεων, που συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου είναι ίση με το 50% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 50% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ενώ σχετικά με τον χρόνο καταβολής της επιχορήγησης, η παρ. 4 ορίζει ότι η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Κατά την συζήτηση και ψήφιση του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, παραγνωρίσατε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης οι οποίες αφορούσαν στο γεγονός, ότι επρόκειτο για ένα νομοσχέδιο, υπουργοκεντρικό, καθώς τα πλέον κρίσιμα και ουσιώδη ζητήματα του θεσμικού πλαισίου κρατικής αρωγής, εν προκειμένω η καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής, καθορίζονται με υπουργική απόφαση, άρα διαφεύγουν του πλαισίου εγγυήσεων του νομοθετικού σώματος.

Η παραπάνω υπουργική απόφαση λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες και αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, καθώς καθόρισε το ποσοστό ενίσχυσης του Δημοσίου, ίση με το 50% του συνόλου της εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Και επιπλέον καθόρισε και το χρόνο καταβολής της ίσο με τέσσερα έτη από την επέλευση της θεομηνίας.

Επειδή, είναι δεδομένη η ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, ο οποίος προκάλεσε σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής.

Επειδή, εφόσον εξεδόθη η υπουργική αυτή απόφαση, προυποτίθεται η προηγούμενη καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από την αρμόδια Περιφέρεια και η αποστολή της συγκεντρωτικής κατάστασης των επιχειρήσεων και τα λοιπά δικαιολογητικά, που απαιτούνται στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου με βάση τα στοιχεία καταγραφής να ορισθεί το ποσό της επιχορήγησης.

Επειδή, η υπουργική αυτή απόφαση, επικαλείται την  από 20.10.2021 σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών επί της εισήγησης για τον καθορισμό του τελικού ποσοστού της επιχορήγησης σε 50% για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, καθώς επίσης και το υπ’ αρ. 413584/22.10.2021 (O.E. 05.11.2021) έγγραφο του Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το υπό στοιχεία 111822 ΕΞ2021/14-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, και το υπό στοιχεία144613 ΕΞ2021/17.11.2021 έγγραφο της έγγραφο της Δ/νσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, το υπό στοιχεία 151046 ΕΞ2021/29.11.2021 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και την υπό στοιχεία 151860 ΕΞ2021/30.11.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Δυνάμει των ποιων στοιχείων και κριτηρίων καθορίστηκε ως ποσοστό επιχορήγησης των πληττόμενων επιχειρήσεων από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στην ΠΕ Λάρισας, σε 50% και όχι σε μεγαλύτερο ποσοστό, δεδομένου ότι ο νόμος δεν δέσμευε ούτε ως προς το κατώτατο ούτε ως προς το ανώτατο όριο;

Δεδομένου ότι ο χρόνος καταβολής της επιχορήγησης, προσδιορίστηκε εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, ποιος είναι ο ακριβής χρόνος που το Υπουργείο θα καταβάλλει τις επιχορηγήσεις, ώστε να μην εξαντλήσει το όριο των 4 ετών;

 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Στη δεύτερη ερώτηση που αφορά τα προβλήματα που εμφανίζει η κρατική ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr, ο κ. Κόκκαλης αναφέρει τα εξής: «Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής με την προκαταβολή, μέσω της πλατφόρμας που θεσμοθετήθηκε μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, θεσπίστηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Αυγούστου του 2021, χωρίς όμως να είναι διαθέσιμο για τους σεισμόπληκτους της περιοχής της Θεσσαλίας που είχε πληγεί από τον σεισμό την 3η Μαρτίου 2021.Πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 5950/16.12.2021) για τη διαδικασία χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας ή ακινήτου επαγγελματικής χρήσης που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στη Θεσσαλία. Η διαδικασία ξεκίνησε την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14 Ιανουαρίου 2022.

Κατά την  εφαρμογή της διαδικασίας σε προγενέστερο χρόνο για τους  πληγέντες των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου διαπιστώθηκαν παραλείψεις και αστοχίες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων. Πολίτες που ενώ έχουν πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό και δικαιούνται αποζημίωσης, στερήθηκαν  τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων,  με ορατό τον κίνδυνο της μη ένταξης τους και  απώλειας του δικαιώματος  χορήγησηςτης.

Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του επικείμενου προβλήματος οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ καταθέσαμε την ερώτηση  με αρ.πρ. 990/8-11-2021 στην οποία εντοπίζουμε και αναδεικνύουμε το σημαντικό πρόβλημα που έχει προκύψει για τους  πολίτες που είτε λόγω ανωτέρας βίας (θάνατος) συνιδιοκτήτη, είτε μη έγκαιρης ολοκλήρωσης διαδικασιών μεταβίβασης περιουσίας, είτε μη έγκαιρης αποδοχής κληρονομίας, αδυνατούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr.

Στην απάντηση της ανωτέρω ερώτησης (24/11/2021Α.Π. : 149073 ΕΞ 2021) για το σχετικό θέμα αναφέρεται ότι: «Παράλληλα, προκειμένου να μη μείνει κανένας και καμία δικαιούχος εκτός του πλαισίου ενίσχυσης που προσφέρει η πρώτη αρωγή, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αξιολογούν τα υφιστάμενα δεδομένα, ώστε σε ύστερο χρόνο, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα arogi.gov.gr:

(α) για όσους πληγέντες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους εξαιτίας διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν αλλαγές που έχουν επέλθει στη δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους λόγω κληρονομικών διευθετήσεων,

(β) για όσους πληγέντες από τον σεισμό επιθυμούν να επικαιροποιήσουν ή αναθεωρήσουν (ακόμα και να ανακαλέσουν) την αίτησή τους μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και

(γ) για όσους πληγέντες από τον σεισμό δεν κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση κατά τις δύο φάσεις υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα και επιθυμούν να υποβάλουν, μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Η σχετική απάντηση είναι αόριστη, χωρίς συγκριμένο προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος, απουσία  διευκρινήσεων και ξεκάθαρων πληροφοριών. Ενώ έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από τον εντοπισμό, την διαπίστωση και την παραδοχή του προβλήματος, με το έτος 2021 να έχει  εκπνεύσει και  τα χρονικά περιθώρια υποβολής των δηλώσεων να στενεύουν, δυστυχώς μέχρι σήμερα ουδεμία πρωτοβουλία έχετε  λάβει για την διεκπεραίωση και επίλυση του θέματος.

Επειδή η περιοχή έχει δεχθεί διαδοχικά πλήγματα από ακραία φυσικά φαινόμενα και καταστροφές (σεισμό την 3η Μαρτίου του 2021, τρεις παγετούς κατά τη διάρκεια της Άνοιξης και δύο χαλαζοπτώσεις τον περασμένο Ιούνιο)

Επειδή οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης  απαιτείται η άμεση και αποτελεσματική επίλυση των ήδη εντοπιζόμενων γραφειοκρατικών προβλημάτων για την  επισκευή των σεισμόπληκτων σπιτιών.

Επειδή, είναι αδιανόητο λόγω παραλείψεων και αστοχιών  στην εφαρμογή της διαδικασίας από την πλευρά της πολιτείας, πολίτες που έχουν πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό και δικαιούνται αποζημίωσης να στερούνται του δικαιώματος χορήγησης της.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr, ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στο σύνολο των  δικαιούχων;»©2023 trikalanews.gr from TNT MEDIA GROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή