Διπλό μπόνους για επιχειρήσεις με τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν, πλεον, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με το καθεστώς των 120 δόσεων, με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν την ελάχιστη δόση των 20 ευρώ.

Ειδικότερα, οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές καταβάλλονται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις με απαλλαγές από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής:

α) με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις / τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,

β) με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις,

γ) με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις,

δ) με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις,

ε) με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις,
στ) με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις,

ζ) με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις,

η) με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα και δύο (72) μηνιαίες δόσεις,

θ) με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις,

ι) με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις νέες διατάξεις παρέχεται στον οφειλέτη η δυνατότητα εξόφλησης μέρους της οφειλής του με προκαταβολή με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή