Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Εισαγωγή μαθητών/τριών στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων για το σχολικό έτος 2024-25

Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε

Σε συνέχεια της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για την εισαγωγή μαθητών/τριών σε Πειραματικά Σχολεία, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Α. Πλήρωση κενών θέσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου

 1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής σε Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) ορίζεται από την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59.
 2. Για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.
 3. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων για το σχολικό έτος 2024-25 είναι 96 μαθητές/τριες, ήτοι 24 μαθητές/τριες σε κάθε τμήμα.
 4. Οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω τ`ης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση, υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es .
 5. Ο αιτών/Η αιτούσα καταχωρίζει με την ηλεκτρονική αίτησή του το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος και, επιπλέον, μπορεί να δηλώσει τα ακόλουθα:
 1. την ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 2. την ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/τριας, Αδελφός/ή, ο/η οποίος/α φοιτά σε τάξη αποφοίτησης ενδιάμεσης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων λογίζεται ότι θα εγγραφεί στην εισαγωγική τάξη της επόμενης βαθμίδας του συνδεδεμένου Πειραματικού Σχολείου.

Δηλαδή, αν ο γονέας/κηδεμόνας έχει παιδί που φοιτά στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων ή στην Α΄ Τάξη και Β΄ Τάξη του συνδεδεμένου 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων, πρέπει να ζητήσει βεβαίωση φοίτησης από την αντίστοιχη σχολική μονάδα, την οποία θα αναρτήσει στην πλατφόρμα. 

 1. το εάν ο γονέας/κηδεμόνας υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

Τα (α), (β) και (γ) είναι απαραίτητα διότι η αίτηση εισάγεται στην Ειδική Κατηγορία του 20% των προκηρυσσομένων θέσεων.

Επισήμανση: Σχετικά με το (β), σε περίπτωση που αδελφός/ή φοιτά στη Γ΄ τάξη του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων, πρέπει να εγγραφεί και να φοιτήσει στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων για το σχολικό έτος 2024-25 ώστε ο/η μικρότερος/η αδελφός/ή να εισαχθεί στην Ειδική Κατηγορία. 

 1.  Η συμμετοχή στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ΠΕΙ.Σ. δεν επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής του μαθητή.

Β. Πλήρωση κενών θέσεων στη Β΄ και Γ΄ Τάξη 

Η πλήρωση των κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις των ΠΕΙ.Σ. και της εισαγωγικής τάξης όταν δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων ή αυτός έχει εξαντληθεί, οι οποίες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, πραγματοποιείται με κλήρωση, η οποία διενεργείται στο οικείο ΠΕΙ.Σ. μετά την 1η Σεπτέμβρη. Στην κλήρωση αυτή δεν δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν ήδη σε άλλο Πειραματικό Σχολείο.

Γ. Πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων

Οι μαθητές του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων εγγράφονται αυτόματα στο συνδεδεμένο 4ο Πειραματικό ΓΕΛ Τρικάλων εφόσον το επιθυμούν. Αν προκύψουν κενές θέσεις, διενεργείται κλήρωση στο Λύκειο με την έναρξη του σχολικού έτους το Σεπτέμβριο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο, δείτε:

 • Το ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ
 • Τι θα χρειαστείτε για την υποβολή αίτησης εδώ
 • Οδηγίες για την υποβολή αίτησης εδώ
 • Συχνές Ερωτήσεις εδώ
 • Βίντεο με οδηγίες υποβολής αίτησης εδώ

Επισημαίνεται ότι το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλωνόπως όλα τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ), στοχεύει στην καλλιέργεια και τη διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων μέσω:

 • της πιλοτικής εφαρμογής νέου εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών εργαλείων
 • της ανάπτυξης ερευνητικών δράσεων
 • της υποστήριξης του πειραματισμού 
 • της συνεργασίας με Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.

Στο σχολείο μας, ο μαθητής βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς προάγεται η καινοτομία, η συνεργατική, βιωματική μάθηση και η δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με τα γνωστικά αντικείμενα. Ταυτόχρονα, καλλιεργείται η αυτενέργεια, η υπευθυνότητα, η δημιουργικότητα και η κριτική τους σκέψη.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι ίδιο με αυτό των υπόλοιπων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή, οι μαθητές/τριες παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα με τους μαθητές που φοιτούν στα άλλα σχολεία. Μετά τη λήξη του κανονικού ημερήσιου προγράμματος, όσοι/ες επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν σε Ομίλους αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας σκοπός των οποίων είναι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε ποικίλους γνωστικούς τομείς (Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ξένες Γλώσσες, Θέατρο, Κινηματογράφος, αθλητισμός κ.ά.). Προσφέρονται, επίσης, και μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Η μεταφορά των μαθητών στο σχολείο γίνεται με λεωφορείο

Για να δείτε τις δράσεις, τους Ομίλους και τις συνεργασίες μας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου πατώντας εδώ .

Trikalanews
Author: Trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή