Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Επέστρεψε περίπου 70.000 ευρώ ο Ταμίας ζητώντας …ρύθμιση 100 δόσεων να επιστρέψει και τα υπόλοιπα

Ο Δήμος Τρικκαίων με ταμείο 7,5 εκ. ευρώ (!!) στα …χαρτιά.
 
Από τα 4 εκ. ευρώ πέρυσι… περίσσευμα, ο Δήμος Τρικκαίων σχεδόν το …διπλασίασε (στα χαρτιά) σε  …7,5 εκ. ευρώ (!!). Από τα ελλείμματα των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ πριν 3 χρόνια στα ..7,5 εκ. ευρώ περίσσευμα ο Δήμος Τρικκαίων…
 
«Κανένα έργο, μόνο φορολογία, δεν πληρώνουμε κανέναν και τα λεφτά στην …τράπεζα», ήταν η θέση …αντιπολίτευση που έκαναν λόγο για «ξέσκισμα και ΄΄μάτωμα΄΄ των δημοτών που τους ΄΄στέγνωσαν΄΄»…
 
«Είναι πολύ λιγότερο το …περίσσευμα» παραδέχθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου που σχεδόν το έκανε …μισό.
 
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων ενέκρινε τον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2016.
 
Αρχικά εντοπίστηκε ένα έλλειμμα περίπου 80.000 ευρώ που τελικά «έκλεισε» στα 12.336, 32 ευρώ καθώς όπως ανέφερε ο Ορκωτός Λογιστής στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων, «τα υπόλοιπα χρήματα τα έφερε ο Ταμίας» με τον Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου να αναφέρει πως «ο Ταμίας έδωσε εξηγήσεις αλλά ζήτησε να του καταλογιστεί το ποσό να πληρώσει με 100 δόσεις μέχρι να τα πάρει πίσω από εκεί που τα έδωσε»…
 
Τα όσα ελέχθησαν για το έλλειμμα, προκάλεσαν την αντίδραση του Μιχάλη Μπάρδα που θεώρησε ότι το θέμα «έχει λήξει και ενημερώθηκαν οι Επικεφαλής των παρατάξεων» με τον Αλέκο Πολυμερόπουλο να αντιδρά με την φράση «και εμείς τι είμαστε …πρόβατα; Πότε θα ενημερωθούμε;»…
 
Τα αποθέματα που καταμετρήθηκαν από Επιτροπή καταγραφής του Δήμου την 31/12/2016 ανέρχονται στο ποσό των 50.892,20 ευρώ.
 
Οι απαιτήσεις στις 31/12/2016 ανέρχονται στο ποσό των 19.499.169,15 ευρώ το οποίο αναλύεται ως εξής σε ευρώ:
 
• Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις: 15.003.626,47 
 
• Παρακρατηθέντες πόροι από το ΥΠΕΣ 1.288.539,83
 
• Eπιχορηγούμενα προγράμματα 234.879,50 
 
• Δόσεις δανείων που ως εγγυητής πλήρωσε ο Δήμος για δάνεια της ΔΕΥΑΤ  2.772.448,16 
 
• Παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος της ΔΕΚΤΕΤ και της ΔΕΚΑ 118.334,64 
 
• Παρακρατημένοι φόροι τόκων του Δήμου 14.123,96 
 
• Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 48.199,03 
 
• Λοιπούς χρεώστες 6.681,24 
 
• Έλλειμμα ταμείου 12. 336, 32
 
Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2016 ανήλθαν στο ποσό των  49.127.205,84 και οι συνολικές πληρωμές του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 44.263.617,59 ευρώ 
 
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2016 ήταν 49.127.205,84 ευρώ πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού 2.666.471,30 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 51.793.677,14 ευρώ μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2016 που ήταν 44.263.617,59  ευρώ αποτελεί το χρηματικό υπόλοιπο τέλους χρήσης 2016 που ανέρχεται στο ποσό των 7.530.059,55 συμπεριλαμβανομένου του ελλείμματος.
 
Σύμφωνα με τον Ορκωτό Λογιστή «Η οικονομική πορεία του Δήμου Τρικκαίων όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2016 χρήζει περαιτέρω ουσιαστικής βελτίωσης» και στις παρατηρήσεις του ανέφερε τα εξής με επιφύλαξη: 
 
«Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 
 
1) Για απαιτήσεις  από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών των οποίων η είσπραξη καθυστερεί πέραν του έτους, δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη, κατά την εκτίμηση μας, ποσού ευρώ 14.453.000 ευρώ περίπου, εκ των οποίων ποσό  ευρώ 11.995.000 ευρώ αφορά σε προηγούμενες χρήσεις και  ποσό  ευρώ 2.457.000 ευρώ την παρούσα χρήση, για την κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη των απαιτήσεων αυτών. Λόγω μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα ιδία κεφάλαια  εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 14.453.000 ευρώ ενώ τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ποσό ευρώ 2.457.000 ευρώ.
 
2) Σε προηγούμενες χρήσεις ενσωματώθηκαν στα λογιστικά βιβλία του Δήμου τα οικονομικά δεδομένα 3 Δημοτικών Επιχειρήσεων και 2 Κοινωφελών Επιχειρήσεων που εκκαθαρίστηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν. 3852/2010. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ φορολογικά είναι ενδεχόμενο από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο να προκύψουν σε βάρος του Δήμου φορολογικές διαφορές – επιβαρύνσεις για χρήσεις που δεν έχουν παραγραφεί. Για τις ενδεχόμενες αυτές επιβαρύνσεις, τις οποίες εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε, ο Δήμος δεν έχει σχηματίσει καμία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων  και των ιδίων κεφαλαίων. 
 
3) Δεν λήφθηκε η σχετική επιστολή του Νομικού Συμβούλου του Δήμου  για την ύπαρξη ή μη αγωγών τρίτων κατά αυτού  ή  τυχόν άλλων δικαστικών υποθέσεων. Για  ενδεχόμενες  επιβαρύνσεις από νομικές διεκδικήσεις τρίτων, τις οποίες εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε, ο Δήμος δεν έχει σχηματίσει καμία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων  και των ιδίων κεφαλαίων.  
 
4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν έχει σχηματισθεί από το Δήμο πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Κατά τους υπολογισμούς μας, την 31η Δεκεμβρίου 2016 το συνολικό ποσό της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται στο ποσό ευρώ 1.429.000 ευρώ περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες και τα ίδια κεφάλαια του Δήμου να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό και τα αποτελέσματα της χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 114.000 ευρώ περίπου». 
admins
Author: admins

Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή