ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ἡ λέξη κενός-η-ον εἶναι πασίγνωστη καί την βρίσκουμε συχνότατα,ἐπιπαραδείγματι τα ταμεῖα εἶναι κενά( σύνηθες ἄλλωστε φαινόμενον, πάντως δράττομαι τῆς εὐκαιρίας να να ὑπενθυμίσω εἰς το ἀσφαλιστικόν ταμεῖον ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ ὅτι με το ἀριθμόν πρωτ. 91847 /04.08.15 ἔγγραφόν σας ὁμολογεῖτε ὅτι μου χρωστάτε 3983,73 ευρω, τελευταία αἴτηση ὑπενθυμίσεως 8.12.016 ), κενός λόγος, κυρίως ὅταν ἀναφερόμεθα σε προεκλογικές ὑποσχέσεις , κενός ἄνθρωπος κ.λ.π.Το θέμα μας ὅμως εἶναι τα κενά ἀσφαλείας τα ὁποῖα ἀναφέρονται στην ἀσφάλεια τῆς ζωῆς πολιτῶν ἤ ὁμάδων ἀνθρώπων π.χ. τουριστῶν και συγκεκριμμένα αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ἐπιλέγουν τον λεγόμενον θρησκευτικόν τουρισμόν. 

Κατά καιρούς ἔρχονται γνωστοί μου ἀπο μακριά για τουρισμό και κυρίως για να ἐπισκεφθοῦν τα Μετέωρα , σαν οἰκοδεσπότης τους πηγαίνω να τα δοῦν και να προσευχηθοῦν .Ἐπειδή δεν μπορῶ να ἀνεβωκατεβαίνω σκαλοπάτια ἀκολουθεῖται το ἑξῆς πρόγραμμα.

Α΄. Μοναστῆρι αὐτοί  πάνε μέσα κι ἐγώ τους περιμένω ἔξω,δουλειά δεν ἔχω και παρατηρῶ τα πέριξ ,τουριστικά λεωφορεῖα και τουρίστες μεχρι ἀπο Κίνα,σήμερα ἐπι παραδείγματι εἶδα πλῆθος λεωφορείων και ἄλλων αὐτοκινήτων ἀπο διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος και τῶν Βαλκανίων με ἀριθμούς , PZH,IRF,AUR, SURS, NT ,KOM  κ.λ.π.  ποιός τους προστατεύει και πῶς ;δεν ὑπάρχει οὔτε ἕνα περιπολικόν ( για την ἀκρίβεια βρῆκα ἕνα ὅταν ἔφευγα)   οὔτε ἕνας ἔνστολος ἤ ἔνστολη ἐν ὑπηρεσίᾳ , οὔτε ἕνας που να ὑποδύεται τον καλόγερο ἤ τη μοναχή και να πουλάει μικροαντικείμενα θρησκευτικά , ὅταν ξεπεταχθεῖ κάποιος φανατικός ἤ βαλτός  κάποιου ἄλλου θρησκεύματος και ἀρχίσει να σκοτώνει ἀνήμπορους τουρίστες τι θα γίνει ;οἱ πιο εὐάλωτοι στόχοι ἦταν τα λεωφορεῖα . Τά ἴδια παρατηροῦμεν και στα ὑπόλοιπα μοναστήρια Β΄, Γ΄,Δ΄, οὐδεμία προστασία τῶν τουριστῶν που μπαινοβγαίνουν στα τουριστικά λεωφορεῖα ,στις ὁμάδες τουριστῶν , σε μεμονωμένους τουρίστες . Προφανῶς το ὑπουργεῖον προστασίας τοῦ πολίτη ἐνδιαφέρεται δια την προστασίαν τῶν τουριστῶν τῆς Ἀκροπόλεως, τῆς Μυκόνου, τῆς Σαντορίνης , ἡ ἄνωθεν τοῦ Δομοκοῦ Ἑλλάδα ἀνήκει στη Γ΄ἐρασιτεχνική κατηγορία .Ἐπειδή κουράστηκα και ὁ ἡλιος βαροῦσε κατακέφαλα κάθησα σε ἕναν ἴσκιο να ξεκουραστῶ φαίνεται ὅτι με πῆρε ὁ ὕπνος και σαν σε ὅραμα ἐμφανίστηκαν μπροστάμου ὁ μοναχός Εὐγένιος και ἡ μοναχή Εὐγενία. Τι εἶναι αὐτά που σκοπεύεις να γράψεις μου λέει ὁ Εὐγένιος δεν ξέρεις ὅτι ὁ προστάτης τῶν πάντων, ὁ ἔχων την προστασίαν ἁπάντων τῶν Ἁγίων , ὁ Πρωθυπουργός μας εἰς το ὑπουργεῖον προστασίας τοῦ πολίτη ἔθεσε δια πρώτην φοράν εἰς την ἱστορίαν τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους,  ἐτοποθέτησε λέγω, δύο Ἡγουμένισσες οὕτως εἰπεῖν , την ὁσίαν Ὄλγαν καί την ὁσίαν Αἱκατερίνην αἱ ὁποῖαι θα προβοῦν σε ἐπαναστατικάς μεταρρυθμίσεις και μεταξύ αὐτῶν την δημιουργίαν τουριστικῆς ἀστυνομίας ὡς και εἰδικοῦ τμήματος δια την προστασίαν τῶν τουριστῶν ὑπό τῶν καταληφθέντων ὑπό μίσους θρησκευτικῶν φανατικῶν .Κατόπιν τούτου ὕπαγε ἁμαρτωλέ Εὐαγγέλιε .Ἀφυπνισθείς κατάλαβα ὅτι ἐπρόκειτο περί ὁράματος ἁμαρτωλοῦ, ἄνευ ἀξίας .  Ὅθεν, ὡς ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων συνάγεται, συνυπεύθυνοι δια την ἀνωτέρω περιγραφείσαν κατάστασιν τῶν << κενών ἀσφαλείας >> των τουριστῶν θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ  εἶναι οἱ κάτωθι:

1ον .το ἀστυνομικόν τμῆμα Καλαμπάκας καί ὁ Δῆμος Καλαμπάκας.

2ον .το ἀστυνομικόν τμῆμα Τρικάλων.

3ον .ἡ ἀνωτέρα διοίκησις  Λαρίσσης.

4ον .το τμῆμα τοῦ ὑπουργείου προστασίας τοῦ πολίτη που ἀσχολεῖται με την κάλυψιν τῶν κενῶν ἀσφαλείας σε σχέση με την προστασίαν τῶν τουριστῶν .

5ον .εἰς το εὔλογον ἐπιχείρημα δεν ἔχουμε λεφτά , αὐτοκίνητα και ὑπαλλήλους ὑπενθυμίζεται ὅτι οἱ τουρίστες πληρώνουν εἰσητήριον μέρος τῶν χρημάτων ἀποδίδεται σαν φόρος στο ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν το ὁποῖον ὀφείλει να πληρώσει μέρος τῶν χρημάτων δια την πλήρωσιν τῶν κενῶν θέσεων ἀφ’ἑνός και ἀφετέρου την ἐκπαίδευσιν τῶν ὑπαλλήλων, ἀνδρῶν τε και γυναικῶν,τόσο ἐν ἑλλάδι ὅσο και στο ξωτερικό ,στο δύσκολο ἔργο τῆς ἀντιμετώπισης καταστάσεων καινοφανῶν εἰς την σύγχρονον ἑλληνικήν ἐγκληματικήν πραγματικότητα .

Ἐξυπακούεται ὅτι τόσον το ἡγουμενικόν συμβούλιον ὅσον και ἡ Μητρόπολη Σταγῶν και Μετεώρων προσεύχονται ἀφιλοκερδῶς δια την ἀσφάλειαν τῆς ὑγείας τῶν τουριστῶν και δια την πλήρωσιν των κενῶν ἀσφαλείας.

Ἡ ἀπάντηση <<δεν εἶναι τῆς ἁρμοδιότητός μου>>  θεωρεῖται πιθανή, συνήθης εἰς σημεῖον χλευασμοῦ και συμβατή με τα ξυμβαίνοντα εἰς την ἑλληνικήν πραγματικότητα.

Τελειώνοντας θέλω να ἐπισημάνω ὅτι στο τελευταῖο μοναστῆρι ὑπῆρχεν ἔνστολον ἄτομον που ρύθμιζε τα τῆς κυκλοφορίας τον ρώτησα ἄν εἶναι τῆς τροχαίας και μοῦ εἶπε ὅτι ἐμένα με ἔβαλε το μοναστῆρι.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος. 
Τρίκαλα 2.9.2018 μ.Χ.Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή