Κόκκαλης σε Πλεύρη: Σε εργασιακή ομηρία οι επιτυχόντες για θέσεις επικουρικού προσωπικού στον ΟΚΑΝΑ

«Σε εργασιακή ομηρεία και σε καθεστώς ανεργίας βρίσκονται οι επιτυχόντες υποψήφιοι για θέσεις επικουρικού προσωπικού στον ΟΚΑΝΑ» σημειώνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη που συνυπογράφει και ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Χρήστος Γιαννούλης: «Στις 14-02-2020, σχεδόν δύο χρόνια πριν, εκδώσατε την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 7980 (ΦΕΚ Β’ 460/14.02.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορούσε  στον Καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα.

Σκοπός της αποφάσεώς σας ήταν οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται από τις Δ.Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας) οι Δ.Υ.ΠΕ, το Ε.Κ.Α.Β, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο Ε.Ο.Φ, το Ε.Κ.Ε.Α, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», ο Ο.Κ.Α.Ν.Α., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Ε.Κ.Α.Π.Υ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και εάν περιγράφονται στους οργανισμούς, επικουρικό προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.ΠΕ.

Σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, ο ΟΚΑΝΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά 188 ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», μεταξύ των οποίων 35 θέσεις αφορούσαν στην πρόληψη επικουρικού προσωπικού σε δομές του ΟΚΑΝΑ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από τους υποψηφίους στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού και την επεξεργασία των αιτήσεων ηλεκτρονικά μετά των αντίστοιχων δικαιολογητικών των υποψηφίων, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι/υποψήφιες με την αίτηση εγγραφής τους, τον Ιανουάριο του 2021, η 3η ΥΠΕ  εξέδωσε, μεταξύ άλλων, τους οριστικούς πίνακες, τους οποίους ανήρτησε στην ιστοσελίδα της αναφορικά με την πρόσληψη υποψηφίων σε 23 συνολικά θέσεις επικουρικού προσωπικού νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, διοικητικών κ.λπ. σε δομές του ΟΚΑΝΑ (κέντρα ημέρας βραχείας φιλοξενίας στην Θεσσαλονίκη κλπ).

Οι οριστικοί πίνακες καταρτίστηκαν κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. β/Γ.Π.ΟΙΚ. 727/82/8-1-2021, απόφασης του Υπουργείου Υγείας με την οποία εγκρίθηκαν 23 θέσεις στον ΟΚΑΝΑ, ενώ στο μεταξύ αναρτήθηκαν στην Διαύγεια οι εκδοθείσες από τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ πράξεις έγκρισης πρόσληψης εκάστου υποψηφίου, σύμφωνα με τις οποίες οι υποψήφιοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 ή 24 μηνών, στον αναγραφόμενο φορέα του ΟΚΑΝΑ.

Κατόπιν ατομικής κοινοποίησης σε κάθε υποψήφιο της ανωτέρω πράξης διορισμού του, οι υποψήφιοι εκλήθησαν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προσλήψεως τους με την υπογραφή ατομικής σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με τον ΟΚΑΝΑ. Συγχρόνως, ζητήθηκε από τους υποψηφίους η αποστολή των δικαιολογητικών τους και η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί αποδοχής της θέσης ή μη.

Το παράδοξο στην υλοποίηση της εν λόγω προκήρυξης και πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, έγκειται στο γεγονός, ότι αρκετοί από τους 23 υποψηφίους, και έχουν αποδεχθεί την θέση τους και έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά τους, εντούτοις, δεν έχουν κληθεί, ώστε να εμφανιστούν στον φορέα για να υπογραφεί η προβλεπόμενη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με τον ΟΚΑΝΑ, παρά το γεγονός ότι στην απόφαση του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ περί έγκρισης της πρόσληψής τους αναφέρεται ρητώς ότι “Εντός 5 ημερών από την παραλαβή της παρούσας υπογράφεται σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τον ΟΚΑΝΑ”.

Ενώ, στην ίδια πράξη πρόσληψης αναφέρονται, επιπλέον, τα ακόλουθα: “Με την πάροδο άπρακτου της ανωτέρω προσθεσμίας ή σε περίπτωση δήλωσης του ενδιαφερομένου περί μη αποδοχής της πρόσληψης του, η παρούσα απόφαση ανακαλείται”.

ΕΠΕΙΔΗ, οι 23 υποψήφιοι για την κάλυψη κενών θέσεων επικουρικού προσωπικού στον ΟΚΑΝΑ εποπτείας από την 3η Υγειονομική Περιφέρεια, μολονότι από τον Ιανουάριο του έτους 2021 έχουν λάβει τις αποφάσεις έγκρισης της πρόσληψής τους από το Υπουργείο Υγείας, εντούτοις δεν έχουν προσκληθεί ώστε να υπογράψουν την σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με τον φορέα πρόσληψης – ΟΚΑΝΑ.

ΕΠΕΙΔΗ, η μη υπογραφή των συμβάσεων εργασίας του επικουρικού προσωπικού, αποστερεί από τους υποψηφίους και εν δυνάμει εργαζομένους τα εκ του νόμου και εκ της συμβάσεως δικαιώματα του εργαζομένου, καθώς δεν δύναται ο εργαζόμενος να εμφανιστεί στον φορέα πρόσληψης, ούτε να παρέχει εργασία, ως εκ τούτου δεν θεμελιώνει αξίωση μισθού και λοιπών προβλεπόμενων απολαβών που απορρέουν από την σύμβαση εργασίας και από το νόμο.

ΕΠΕΙΔΗ, πλέον τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ανωτέρω υπουργικής Απόφασης, « Με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους από τον Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ, οι υποψήφιοι/υποψήφιες διαγράφονται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους και έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής μετά τη λήξη της σύμβασής τους».

ΕΠΕΙΔΗ, εν προκειμένω, δημιουργείται κενό νόμου και ζημία στους υποψηφίους, εν δυνάμει εργαζομένους, διότι μετά την εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας τον Ιανουάριο του 2021, έχουν διαγραφεί από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση και δεν δύνανται να συμμετέχουν σε άλλες ανακοινώσεις.

ΕΠΕΙΔΗ, κατά την περίοδο της πανδημίας, ζητήθηκε να εγγραφούν στους καταλόγους λοιπού επικουρικού προσωπικού από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι και σήμερα τουλάχιστον 5 φορές υποψήφιοι για τις ίδιες ειδικότητες, κυρίως νοσηλευτές και πληρώματα ασθενοφόρων, προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες κυρίως νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

ΕΠΕΙΔΗ, οι υποψήφιοι στον ΟΚΑΝΑ, μολονότι επελέγησαν και θα έπρεπε να εργάζονται σήμερα, εντούτοις, ούτε εργάζονται, με πλείστες συνέπειες, εργασιακής και οικονομικής φύσεως, αλλά συγχρόνως, εφόσον διεγράφησαν από τους καταλόγους αδυνατούν πλέον να τοποθετηθούν ως επικουρικό προσωπικό σε άλλο φορέα.

ΕΠΕΙΔΗ, η ανωτέρω διαμορφωθείσα κατάσταση, πλέον του έτους, έχει υποβάλλει του εν λόγω υποψηφίους – εν δυνάμει εργαζομένους σε καθεστώς εργασιακής ομηρείας  και ανεργίας, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ :

Πόσες εκ των 23 θέσεων στον ΟΚΑΝΑ που εποπτεύεται από την 3η ΥΠΕ έχουν συναφθεί οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της αναφερόμενης ανακοίνωσης του ΟΚΑΝΑ;

Ποιοι είναι οι λόγοι εξαιτίας των οποίων, δεν έχουν υπογραφεί έως σήμερα συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ΟΚΑΝΑ της 3ης ΥΠΕ, παρά την κοινοποίηση στους υποψηφίους της πράξεως εγκρίσεως από το Υπουργείο Υγείας;

Ποια είναι η νομική ισχύς σήμερα της πράξης – απόφασης τοποθέτησης τους σε φορείς του ΟΚΑΝΑ, δεδομένης της μη υπογραφής της συμβάσεως εργασίας;

Στις λοιπές Υγειονομικές Περιφέρειες, ποια είναι η εξέλιξη της πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά 188 ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ»;

Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το πρόβλημα της εργασιακής ομηρείας και να επανενταχθούν άμεσα στους ηλεκτρονικούς καταλόγους υποψήφιοι για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε άλλους φορείς, και δη κατά προτεραιότητα, ώστε να αρθεί η αδικία την οποία έχουν υποστεί;»©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή