Μέτρα για τη στήριξη και των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων γονέων λόγω πανδημίας ζητά ο Κόκκαλης

12 Dec 2020 Λάρισα

Την άμεση λήψη μέτρων από το Υπουργείο Εργασίας ώστε να παρασχεθεί ανάλογη στήριξη και διευκόλυνση και στους γονείς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, για να παραμείνουν στην φροντίδα των τέκνων τους για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας και συγχρόνως να μην εγκαταλείπουν αναγκαστικά την εργασία τους, ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης με ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή.

Στην ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, την οποία συνυπογράφουν επίσης 24 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Κόκκαλης ρωτά αν το υπουργείο προτίθεται επίσης να προβεί και σε αναστολή καταλογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα της αναστολής, λόγω της πανδημίας.

Αναλυτικά η ερώτηση: «Δεδομένης της εξέλιξης της πανδημίας και συνεπεία αυτής της πλήρους αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων στο πλαίσιο αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς
του COVID-19, για όσο διάστημα διαρκεί αυτή, τελούν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε και ισχύει, και στις οποίες προβλέπεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η χορήγηση στους γονείς υπαλλήλους άδειας ειδικού σκοπού ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου, τόσο για τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όσο και για τους εργαζομένους με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Περιληπτικά λοιπόν, προβλέπεται η δυνατότητα, εναλλακτικά, ο γονέας – υπάλληλος του δημοσίου, να λαμβάνει την άδεια ειδικού σκοπού, και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να προβαίνει στην παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει των καθηκόντων που ασκεί ο/η υπάλληλος ή στην εκ περιτροπής παροχή εργασίας.
Ακόμη δε προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι δύνανται να παρέχουν την εργασία τους σεωράριο διαφορετικό από το παγίως προβλεπόμενο εφόσον αυτό συνάδει τόσο με τηνπροστασία των τέκνων, όσο και με την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιαςυπηρεσίας.

Και στον ιδιωτικό τομέα, με εγκύκλιό του, το Υπουργείο Εργασίας,  προκειμένου για εργαζόμενους γονείς τέκνων, συστήνεται κατ’ αρχήν η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή. Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, τότε, σύμφωνα με το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο, ως εναλλακτική χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού, ως ισχύει και σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί για τους δικαιούχους αυτής και για άλλα επιμέρους ζητήματα.Εάν δεν είναι εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας συστήνεται η εύλογη προσαρμογή του ωραρίου του/της εργαζόμενου/ης για το επίμαχο διάστημα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες φροντίδας του παιδιού κατά το διάστημα της υποχρεωτικής παραμονής του στο σπίτι και εάν ούτε και αυτό είναι εφικτό τότε ο/η εργαζόμενος/η δύναται να απουσιάζει δικαιολογημένα από την εργασία του/της. Στην τελευταία περίπτωση και καθώς δεν δικαιολογείται η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, συστήνεται, να γίνεται κατ’ οίκον περιορισμός των εργαζομένων, σύμφωνα με την οποία μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού (εν προκειμένω του παιδιού και όχι του ιδίου), ο εργαζόμενος δύναται να αναπληρώνει το ήμισυ των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής του κατ’ οίκον, κατά 1 ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, ενώ ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά το σύνολο των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών.

Τα ανωτέρω μέτρα ορθώς ελήφθησαν από το Υπουργείο, πλην όμως δεν αφορούν στο σύνολο των εργαζομένων πολιτών – γονέων, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε σχολεία, που ανεστάλη η εκπαιδευτική δραστηριότητα. Λησμονείται αδίκως και αδικαιολόγητα, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας και της επιείκειας,  η κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, στην οποία εντάσσονται δεκάδες χιλιάδες γονείς, που την ώρα που πρέπει να αναλάβουν την μέριμνα και φροντίδα των τέκνων τους, που δεν βρίσκονται στην σχολική μονάδα όπου φοιτούν, ταυτοχρόνως  είναι επιφορτισμένοι και με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες δεν έχουν ανασταλεί. Καταλήγουμε δε στο οξύμωρο σχήμα, ενώ η επαγγελματική δραστηριότητα δεν έχει ανασταλεί, εντούτοις ο γονέας, ειδικά όταν αμφότεροι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, να θέτει εαυτόν σε προσωρινή εκούσια αναστολή της εργασίας του, χάνοντας μέρος του εισοδήματός του. Δεν πρέπει δε να παραγνωρισθεί το γεγονός κατά την περίοδο αυτή, οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων καταλογίζονται στο σύνολό τους, χωρίς να προβλέπεται καν η δυνατότητα παράτασης αποπληρωμής αυτών.

Μεταξύ αυτών των εργαζομένων γονέων, δεν πρέπει να παροράτε κ. Υπουργέ, και πλήθος αυτοαπασχολούμενων μονογονεικών οικογενειών, που η απασχόληση αποτελεί την μοναδική πηγή εισοδήματος, πλην όμως αναγκαστικώς εγκαταλείπεται προκειμένου να παρέχεται η φροντίδα των τέκνων για όσο διάστημα τελεί σε αναστολή η σχολική δραστηριότητα.

Επειδή,  η αρχή της ισότητας επιβάλλει οι εργαζόμενοι γονείς να τυγχάνουν όμοιας αντιμετώπισης και να απολαμβάνουν των ίδιων προνομίων και μέτρων, τηρουμένων των ιδιαιτεροτήτων της κάθε κατηγορίας εργαζομένων, είτε αυτών του δημοσίου, είτε του ιδιωτικού τομέα, είτε των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Επειδή, συνακόλουθα η έλλειψη λήψης μέτρων ανάλογων της άδειας ειδικού σκοπού, της εκ περιτροπής εργασίας, της αναπλήρωσης ωραρίου κλπ, και η ακαμψία που δημιουργείται στους γονείς ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους, αναφορικά με την πρωταρχικής φύσεως υποχρέωσή τους να παραμένουν στην φροντίδα των τέκνων τους, οδηγεί σε άνιση αντιμετώπιση των ίδιων των μαθητών – τέκνων.

Επειδή, ενόψει του αορίστου χρόνου εντός του οποίου θα παρέλθει η κρίσιμη περίοδος της ισχύος των μέτρων αναστολής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και ενόψει της κατάστασης που έχουν περιέλθει οι ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι εν τοις πράγμασι δεν εργάζονται, δεν έχουν εισόδημα, ενώ καταλογίζονται οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις τους, ήτοι ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις σε ασφαλιστικά ταμεία ρυθμίσεων προηγούμενων ετών, πάγια έξοδα συντήρησης γραφείων και επαγγελματικών εδρών, επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα ανακούφισης για τους γονείς – επαγγελματίες.

Επειδή, οι εργαζόμενοι γονείς θα πρέπει να διευκολύνονται ως προς την πιστή τήρηση του κατ’ οίκον περιορισμού των παιδιών τους και την τήρηση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο ώστε να παρέχει ανάλογη στήριξη και διευκόλυνση στους γονείς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, ώστε να παραμείνουν στην φροντίδα των τέκνων τους για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας και συγχρόνως να μην εγκαταλείπουν αναγκαστικώς την εργασία τους;

Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε αναστολή καταλογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα της αναστολής;

Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε έκτακτη επιδοματική πολιτική για τις κατηγορίες αυτών των εργαζομένων;

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι εξής βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:Αβραμάκης Λευτέρης, Αλεξιάδης Τρύφων, Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος, Βαρδάκης Σωκράτης, Βέττα Καλλιόπη,

Γκιόλας Γιάννης, Ελευθεριάδου Τάνια, Ηγουμενίδης Νικόλαος, Κασιμάτη Νίνα, Λάππας Σπύρος, Μάλαμα Κυριακή, Μαμουλάκης Χάρης, Μάρκου Κων/νος, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Μπάρκας Κων/νος, Μωραϊτης Θάνος, Νοτοπούλου Κατερίνα, Παππάς Νικόλαος, Πούλου Γιώτα, Σαρακιώτης Γιάννης, Σκουρολιάκος Πάνος, Τζάκρη Θεοδώρα, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Φάμελλος Σωκράτης και Ψυχογιός Γιώργος.

admins
Author: admins

Share:
Συνάντηση Κωτσού – Οικονόμου για τη δημιουργία υδατοδρομίου στη Λίμνη Πλαστήρα

Συνάντηση Κωτσού – Οικονόμου για τη δημιουργία υδατοδρομίου στη Λίμνη Πλαστήρα

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών, Βασίλη Οικονόμου …
Έφυγε από τη ζωή ο 65χρονος SOLLAKU ALEKSANDER

Έφυγε από τη ζωή ο 65χρονος SOLLAKU ALEKSANDER

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας …
Ο Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε την πορεία των ψηφιακών έργων στον Πρωθυπουργό

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε την πορεία των ψηφιακών έργων στον Πρωθυπουργό

Η πορεία των έργων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Υπουργείο Ψηφιακής …
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας υποδέχτηκε σήμερα στην Περιφέρεια τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκο Ανδρουλάκη …