Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 88.500 ανέργους

Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα, με τους ωφελούμενους να φτάνουν τους 88.500.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει μέχρι το Α’ τρίμηνο του 2019 την προκήρυξη 11 νέων προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 632.500.000 ευρώ, που θα απευθύνονται σε 88.500 ανέργους. Η πρώτη παρέμβαση αφορά σε νέο πρόγραμμα που θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ και θα δίνει επιδότηση για 10.000 νέες θέσεις εργασίας νέων επιστημόνων σε δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους.

   Το συγκεκριμένο πρόγραμμα φέρει μια σειρά από καινοτόμα στοιχεία τόσο στην μεθοδολογία υλοποίησης όσο και συνολικά στον σχεδιασμό του. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα η επιδότηση μπορεί να φτάσει και τα 800 ευρώ τον μήνα (για τους κατόχους διδακτορικού) και το πρόγραμμα θα μπορεί να κάνει «υποστηρίζει» μισθό ύψους 1600 ευρώ. Το πρόγραμμα έχει και ένα δεύτερο καινοτόμο στοιχείο που θα είναι η εστίαση του με όρους κλάδων και ειδικότητας. Θα αφορά στους κλάδους της μεταποίησης, της βιομηχανίας και της αγροδιατροφής. Επίσης θα αφορά οριζόντια στην ειδικότητα της πληροφορικής.

   Το σύνολο των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα και συνδυάζουν κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση αναφέρονται σε οικονομικούς κλάδους που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό σχέδιο. Μια από τις παρεμβάσεις ενάντια στην ανεργία που προωθεί το υπουργείο Εργασίας θα βασίζεται στο τρίπτυχο κατάρτιση – πρακτική – πιστοποίηση σε ΤΠΕ. Η δράση αφορά σε 3.000 άνεργους νέους πτυχιούχους θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Η κατάρτιση θα αφορά κυρίαρχα στην ανάπτυξη λογισμικού. Με την συγκεκριμένη δράση γίνεται άλλο ένα βήμα στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης της οικονομίας.

   Παράλληλα, θα προκηρυχθεί μία δεύτερη παρέμβαση για την επαγγελματική ενδυνάμωση άνεργων ηλικίας από 18 εώς 29 ετών στους τομείς της αγροδιατροφής, μεταποίησης, κυκλικής οικονομίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορά σε 10.000 νέους άνεργους, απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα αφορά στους κλάδους των logistics της αγροδιατροφής και της σύνδεσης τους με τον τουρισμό. Επίσης, το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί νέο πρόγραμμα που θα στοχεύει σε επαγγέλματα αιχμής αποφοίτων θεωρητικών σπουδών.

   Η συγκεκριμένη δράση θα έχει 3.000 ωφελούμενους νέους πτυχιούχους έως 29 ετών. Η κατάρτιση και η πρακτική άσκηση θα γίνει σε μια σειρά από πεδία που εμφανίζουν δυναμική με βάση τα στοιχεία του μηχανισμού και φέρουν επιστημονική συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών τους. Χαρακτηριστικές ειδικότητες που θα ωφεληθούν θα είναι το digital marketing και η διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών, η αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και η συμβουλευτική τρίτης ηλικίας.

   Η τελευταία δράση είναι, το νέο πρόγραμμα για την θεσμική αναβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών μέσα από την εργασία 5.500 νέων επιστημόνων. Για πρώτη φορά νέοι επιστήμονες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσα από την συμμετοχή σε συγκεκριμένα project στην βάση του επιστημονικού τους αντικειμένου. Οι απολαβές θα είναι στο ύψος ενός πρωτο-προσλαμβανόμενου στον δημόσιο τομέα της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Η Διάρκεια της απασχόλησης των ωφελούμενων στο συγκεκριμένο project θα είναι 12 μήνες.

   Το χρονοδιάγραμμα για τα προγράμματα που θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ:

   Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

-Ωφελούμενοι: 5.500
-Προϋπολογισμός: 90.000.000€
-Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018

 – Το πρόγραμμα έχει ως στόχο, την άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο επιστημονικό τους αντικείμενο, την θεσμική αναβάθμιση του δημοσίου μέσω συγκεκριμένων project που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό και την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικία σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασία

  – Η διάρκεια του πρόγραμμα είναι 12 μήνες
  – Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται:
για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ
για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ
για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα

   Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε ΤΠΕ νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης, ηλικίας 24-29
-Ωφελούμενοι: 3.000
-Προγραμματισμός: Τέλη 2018

  – Αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειμένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού

   -Ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης και του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας

  Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης σε ανέργους ηλικίας 18-29 (κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση) στους τομείς της αγροδιατροφής, μεταποίησης, κυκλική οικονομία

 -Ωφελούμενοι: 10.0000
 -Προγραμματισμός: Αρχές 2019
 – Η δράση αφορά σε άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 -Επένδυση  σε ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης
 – Ενίσχυση της κλαδικής διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας – γέφυρες ανάμεσα σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός με την αγροδιατροφή.
  
Στοχευμένη Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής (22-29 ετών)

-Ωφελούμενοι: 3.000
-Προγραμματισμός: τέλη 2018
-Η δράση έχει ως ομάδα στόχου ανέργους αποφοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 ετών
-Δημιουργεί νέες επαγγελματικές διεξόδους σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων

Ενδεικτικές ειδικότητες:

διαχείριση κοινωνικών δικτύων
marketing πολιτιστικών οργανισμών
διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών
συμβουλευτική τρίτης ηλικίας
αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

Πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας «υψηλού γνωσιακού περιεχομένου» σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας

-Ωφελούμενοι: 10.000
-Προϋπολογισμός: 112.000.000€
-Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018

-Σκοπός του προγράμματος θα είναι η επιδότηση θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) αλλά και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας σύμφωνα με τον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό

-Η κατεύθυνση των άνεργων αποφοίτων υψηλής κατάρτισης στους κλάδους αιχμής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητα των επιχειρήσεων και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα έχει αυτή στην ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία

-Η επιδότηση θα είναι 12μηνη και θα καλύπτει μέχρι το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται:

– έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1600 ευρώ)
– έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1400 ευρώ)
– έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1200 ευρώ)
– Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται:
– για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ
– για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ
– για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.
 Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή