Παίζοντας κρυφτό με χρόνια και γραφειοκρατία για τη θέση Παρθένη στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Τελικά, χρειάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο τον κ. Δημήτρη Παρθένη;

Μια αξιοσημείωτη γνωμοδότηση (αριθμ. 221/2018) εξέδωσε εδώ και πεντέμιση μήνες το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σχετικά με τον διορισμό του διοικητή του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων κ. Δημήτρη Παρθένη, στη θέση του Επιμελητή Β’  Αγγειοχειρουργού στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»,  η οποία εγείρει περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντά.

Τελικά ο κ. Δ Παρθένης, έχει αποδεχθεί όσα ορίζει η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τον διορισμό του ως ιατρός του Ε.Σ.Υ. στο Γ. Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» ή περιμένει… νομότυπα – μετά και την ερώτηση του Υπουργείου Υγείας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους – να λήξει η θητεία του και να πάει στην θέση που έχει κριθεί σε αυτόν… στο δεύτερο Συμβούλιο Προσλήψεων-Κρίσεων… το οποίο έγινε με αλλαγή των εισηγητών του πρώτου Συμβουλίου Προσλήψεων-Κρίσεων, βάσει μιας εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, ενός νέου Νόμου του 2016;

Σε κάθε περίπτωση, παρά την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από τον Δεκέμβρη του 2018 – που συμπυκνώνεται σε μια πρόταση: ή διοικητής στο Γ. Ν. Τρικάλων ή επιμελητής Β΄ αγγειοχειρουργός στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών  – και παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας του είχε τάξει προθεσμία 10 ημερών, με έγγραφό του στις 2 Ιανουαρίου 2018, είτε να παραιτηθεί από την θέση του διοικητή του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων, ώστε να συνταχθεί η απόφαση διορισμού του στη θέση του επιμελητή Β΄ κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν Αθηνών «Λαϊκό», είτε να γνωστοποιήσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί τον διορισμό του σε θέση κλάδου Ε.Σ.Υ. … η θέση στο Λαϊκό μέχρι αυτή τη στιγμή, παραμένει αδιόριστη. Γιατί άραγε; Και σε τι ωφελεί, τελικά όλη αυτή η νομότυπη, γραφειοκρατική διαδικασία;

Χρειάζεται ή αλλιώς, είναι αναγκαίος ιατρός Επιμελητής Β΄ αγγειοχειρουργός στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» ή όχι;

Πόσο μπορεί ένα μεγάλο και μάχιμο Δημόσιο Νοσοκομείο της Αθήνας που έχει αξιοσημείωτη παράδοση και μεγάλη ιστορία στην αγγειοχειρουργική, το οποίο αντιμετωπίζει καθημερινά  εδώ και δεκαετίες βαριά αγγειοχειρουργικά περιστατικά από όλη την Ελλάδα, να καθυστερεί την πλήρωση της θέσης του επιμελητή Β΄ αγγειοχειρουργικής και να κρατά κενή τόσα χρόνια την θέση;
 

 • Το ιστορικό: Αλλάζουν οι εισηγητές με Νόμο… κρίνεται η θέση, αλλά ο χρόνος περνάει και η θέση περιμένει κενή
   

Ο κ. Δ. Παρθένης, έθεσε υποψηφιότητα για την θέση Επιμελητή Β΄ Αγγειοχειρουργικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο, το 2011.

Οι διορισθέντες εισηγητές-ιατροί αγγειοχειρουργοί του πρώτου Συμβουλίου Προσλήψεων-Κρίσεων τον είχαν κατατάξει σε θέση κάτω της 3ης.

Η κρίση δεν ολοκληρώθηκε και «πάγωσε» καθώς ήταν στο στάδιο απάντησης επί των ενστάσεων.

Το 2017, οι θέσεις ξανακρίθηκαν, για την πλήρωση της συγκεκριμένης προκήρυξης της θέσης, με ορισμό νέων, διαφορετικών, αυτή τη φορά εισηγητών ιατρών-αγγειοχειρουργών, με το νέο Νόμο 4368/2016 (άρθρο 36) με θέμα «μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου» (ΦΕΚ 21 Α΄).

Με το νέο αυτό Νόμο, το Υπουργείο Υγείας άλλαξε τους εισηγητές.

Στις νέες αυτές εισηγήσεις, ο κ. Δ. Παρθένης, κατετάχθη αυτή τη φορά 1ος  και από τους δυο εισηγητές στον πίνακα αξιολόγησης για την κατάληψη της θέσης Επιμελητή Β΄, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 32/3-5-2017 πρακτικό του Συμβουλίου Προσλήψεων-Κρίσεων του Γ. Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», όπως προκύπτει από έγγραφο που βρίσκεται στα χέρια του trikalanews.gr .

Όμως, ο διορισμός του κ. Δημήτρη Παρθένη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, δεν προχώρησε με δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, καθώς ήταν ήδη διορισμένος στην θέση του διοικητή του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με την Α2β/Γ.Π.οικ.44468/15-6-2016 απόφαση του Υπουργού και του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/326).
Οκτώ μήνες μετά, με το υπ. αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./ΕΜΠ./2-1-2018 έγγραφό του το Υπουργείο Υγείας, απάντησε αρνητικά στον κ. Δ. Παρθένη – ο οποίος υπηρετούσε ήδη διοικητής στο Νοσοκομείο Τρικάλων – για την δυνατότητα διορισμού του και σε δεύτερη θέση, όπως εν προκειμένου, θέση ιατρού κλάδου του Ε.Σ.Υ.

Στο ίδιο έγγραφο, το Υπουργείο Υγείας, έταξε προθεσμία 10 ημερών από την παραλαβή του στον κ. Δ. Παρθένη, προκειμένου είτε να υποβάλλει παραίτηση από την θέση του διοικητή του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων – ώστε η υπηρεσία να προβεί στην σύνταξη απόφασης διορισμού του στη θέση του Επιμελητή Β΄ Αγγειοχειρουργικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο – είτε ο κ. Δ. Παρθένης, να γνωστοποιήσει εγγράφως, ότι δεν επιθυμεί τον διορισμό του στην θέση του Λαϊκού Νοσοκομείου.

Ο κ. Δημήτρης Παρθένης, προσκόμισε δυο ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις επί του θέματος, οι οποίες τάσσονταν υπέρ της δυνατότητας διορισμού του στην θέση του Λαϊκού Νοσοκομείου, χωρίς να παραιτηθεί από την θέση του διοικητή του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων.

Πεντέμιση μήνες μετά, η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ν.Π., του Τμήματος Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας, προσέφυγε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ. αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.46574/15-6-2018, ερώτηση, εάν ο κ. Δ. Παρθένης, διορισθείς ιατρός σε θέση διοικητή Νοσοκομείου ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,  μπορούσε να διορισθεί σε θέση ιατρού του Ε.Σ.Υ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο, χωρίς προηγουμένως να παραιτηθεί από την θέση του διοικητή του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων.

Ακολούθως, έξι μήνες μετά, στις 13/12/2018, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις του κ. Δ. Παρθένη, αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία, ότι ο διορισθείς σε θέση διοικητή Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., δεν μπορούσε να διορισθεί κατά την διάρκεια της θητείας του ως διοικητής και σε οργανική θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. παρά μόνον, εάν παραιτούνταν προηγουμένως από την θέση του διοικητή, του εν λόγω Νοσοκομείου. 
 

 • Καίρια ερωτήματα που προκύπτουν
   
 1. Ποια η σχέση του κ. Δημήτρη Παρθένη με τους νέους εισηγητές-ιατρούς αγγειοχειρουργούς του δεύτερου Συμβουλίου Προσλήψεων-Κρίσεων, οι οποίοι ομόφωνα, τον κατέταξαν στην 1η θέση, ενώ οι προηγούμενοι εισηγητές-ιατροί αγγειοχειρουργοί τον είχαν κατατάξει με διαφορετικές θέσεις ο καθένας, αλλά σε κάθε περίπτωση, κάτω από την 3η θέση; 
   
 2. Αληθεύουν οι πληροφορίες που έφτασαν στο trikalanews.gr ότι υπάρχει πνευματική σχέση (κουμπαριά) του κ. Δ. Παρθένη με έναν εκ των δυο εισηγητών-ιατρών αγγειοχειρουργών στο δεύτερο Συμβούλιο Προσλήψεων-Κρίσεων; Επιτρέπεται αυτό για τους διορισθέντες εισηγητές στα Συμβούλια Προσλήψεων-Κρίσεων;
   
 3. Το Υπουργείο Υγείας αγνοεί την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από τον Δεκέμβρη του 2018, δεδομένου ότι εκείνο είχε απευθυνθεί στον κ. Δ. Παρθένη τον Ιανουάριο του 2018 και του είχε τάξει προθεσμία 10 ημερών για να διαλέξει ανάμεσα στις δυο θέσεις (διοικητής στο Γ. Νοσοκομείο Τρικάλων ή Επιμελητής Β΄ Αγγειοχειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»);
   
 4. Γιατί η θέση Επιμελητή Β΄ Αγγειοχειρουργικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο μένει αδιόριστη εδώ και δυο χρόνια;


Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2023 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή