ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2019 – στρατιωτική ἄσκηση

By: trikalanews
04 Οκτ 2019 10:38

Ἐκ τοῦ τύπου πληροφορούμεθα ὅτι ἡ φρεγάτα “Ἕλλη” προσάραξε στα ἀβαθῆ νερά τῆς Σαμοθράκης .Ὁ ὑπεύθυνος δια την διεξαγωγήν τῆς ἀσκήσεως ἀκύρωσε το ἀποβατικόν σκέλος τῆς ἀσκήσεως.

Οἱ ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες δικαιοῦνται τῶν κάτωθι ἀπαντήσεων :

1ον .πότε κατασκευάστηκε το πολεμικόν πλοῖον ; προέρχεται ἀπο τα λάφυρα τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου ;

2ον . πόσο ἐπιβαρύνεται οἰκονομικά ὁ ἕλληνας ἐργαζόμενος για κάθε στρατιωτική ἄσκηση ;

3ον .ἴσως και λόγω τῆς ἐγκατεστημένης χρεοκοπίας τῶν πάντων προτιμώτερον ἦτο να γίνωνται συχνότεραι ἀσκήσεις ἐπι χάρτου, ἀφοῦ βεβαίως ληφθοῦν τα ἀπαραίτητα μέτρα προστασίας αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ἐξ ὑπερκοπώσεως πέσουν ἐκ τῆς ἀσκήσεως ἐπι χάρτου.

Τέλος οἱ φορολογούμενοι ἀπαιτοῦν ἀπο τον πρωθυπουργόν διαυγέστερη διαφάνεια περι τῶν δαπανῶν τῶν ἀσκήσεων.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος. Τρίκαλα 4.10.2019 μ.Χ.

Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews