ΤΑ ΠΟΔΙΑ

Κατά την διάρκειαν τοῦ Ἑλληνο-Ἰταλικοῦ και συγχρόνως Ἑλληνο -Ἀλβανικοῦ πολέμου, κόπηκαν ἀπο κρυοπαγήματα 8.000 (ὀχτώ χιλιάδες) πόδια ἑλλήνων στρατιωτῶν.

 Ἐνῶ πετάχτηκαν τόσα χρήματα για φροῦδες ὀχυρώσεις, κανένας δεν πρόβλεψε ν’ἀγοράσει καί λίγο λίπος…ὥστε να γλυτώσουμε τα 8.000 πόδια, που κόπηκαν ἀπο κρυοπαγήματα.
Ταῦτα γράφει στο βιβλίον του  «Ἀναμνήσεις καί σκέψεις ἑνός παλαιοῦ ναυτικοῦ» ὁ Ν.Πετρόπουλος πλοίαρχος τοῦ Β.Ν. και διευθυντής τοῦ ΓΕΝ/Γ ὅ. π., 12, 211.

Ἡ στρατηγική και στρατιωτική παρασκευή τοῦ πολέμου 1940 δεν ἦτο ἡ δέουσα, τόσον ὁ Μεταξᾶς ὅσον και το ἐπιτελεῖον του πίστευαν ἀκλόνητα πώς ἡ ἐπίθεσις ἐναντίον τῆς χώρας μας θα ἔρθει ἀπο την Βουλγαρίαν.

« Ἀποκλειστικός σκοπός τῆς πολεμικῆς μας παρασκευῆς ὡς ἡ κυβέρνησις το καθόρισεν, εἶναι ἡ ἀντιμετώπισις ἐλληνοβουλγαρικοῦ πολέμου».Παπάγου «Ὁ Ἑλληνικός Στρατός κ.λ.π.» 138-9.ἐνῶ ἀντίθετα «οὐδέποτε ἡ Κυβέρνησις μεταξύ τῶν σκοπῶν τῆς στρατιωτικῆς μας προπαρασκευῆς εἶχε θέσει και τον τῆς ἀντιμετωπίσεως ἑνός πολέμου κατά τῆς Ἰταλίας .Παπάγος ὅ.π.235».

Ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν «ἀλάθητων προβλέψεων» ἦταν να ξοδευτοῦν 3 περίπου δισεκατομμύρια για την κατασκευήν τῆς περιβόητης Γραμμῆς Μεταξᾶ που σαρώθηκε ἀπο τους Γερμανούς σε λίγες μέρες, ἀντίθετα για την ὀχύρωση τῶν ἐλληνοαλβανικῶν συνόρων δεν ξοδεύτηκε οὔτε το 1/8.

 Ἰδοῦ πῶς χαρακτηρίζει την Γραμμήν Μεταξά ὁ στρατηγός Δημ. Καθενιώτης, ἄλλοτε ἀρχηγός τοῦ ΓΕΣ: το τοιοῦτον ἀπερρόφησεν καί ἀπεστράγγισεν καί την παραμικράν πίστωσιν και οἰκονομικήν ἰκμάδα καί τοῦτο προς ζημίαν ὄχι μόνον τῶν λοιπῶν μετώπων ἀλλά και αὐτῆς ταύτης τῆς Θεσσαλονίκης προς κάλυψιν τῆς ὁποίας δεν ἀπέμεινεν πλέον οὐδέ ὀβολός ,ἡ δε κατάληψις αὐτῆς ἀπετέλεσεν ζήτημα περιπάτου δια τους Γερμανούς.

Ὁ ἀρχηγός ΓΕΣ παρέδωσεν την ἐκτέλεσιν τῆς «Γραμμῆς» εἰς τεχνικάς εταιρείας χωρίς οὐδεμίαν δεσμευσιν αἱ ὁποῖαι φυσικά ἔκαμαν ἔναρξιν ἀπο τα πλέον προσοδοφόρα κομμάτια, ὅπως εἶναι αἱ ἐκσκαφαί … πρᾶγμα το ὁποῖον ὅμως ἀντέκειτο προς τας ἀπαιτήσεις τῆς Ὀχυρωτικῆς  ανακατεύομεν τα χώματα με τα χαλίκια και παράγομεν χρήματα ὡς θα ἐλέγομεν σήμερον).
Ἐπειδή λοιπόν δεν ἔγινε τίποτε ἀπο ὅλα αὐτά μια σειρά ἐπιτελῶν θα πρέπει να πάνε σπίτια τους διότι τέτοιο πρᾶγμα δεν ἐπανελήφθη ποτέ εἰς την Ελλάδα .Δημ. Καθενιώτης «Αἱ κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις τοῦ πολέμου1940-41. Ἐπιτελική μελέτη» Ἀθῆναι 1946, 133,137,134,139 .Αἱ διατεθεῖσαι εἰς την μεραρχίαν Ηπείρου πιστώσεις ἦσαν ἐλάχιστοι δηλαδή 500.000δρχ.περι το τέλος 1939 και 1.000.000 τόν Αὔγουστον 1940 ἐξ οὗ μόνον 300.000 ἐδαπανήθησαν ὡς ἐπελθούσης κατόπιν τῆς συρράξεως Το Γενικόν Στρατηγεῖον εἶχε παραμελήσει κατά τρόπον τελικῶς ἔνοχον την ὑλικήν προπαρασκευήν τῆς ἐκστρατείας.

Ὁ Καθενιώτης χαρακτηρίζει ἀπερίφραστατα ἐπιτελικον σχέδιον «χονδροειδέστατον ἐπιτελικόν σφάλμα».

«Οὕτω ἐφθάσαμεν εἰς τας 28 Ὀκτωβρίου 1940, ὁπότε ἡ Ἑλλάς ἐπρόκειτο να ἀντιμετωπίσει τον Ἰταλόν εἰσβολέα καί τα θρυλλούμενα 8 ἑκατομμύρια λόγχας του … με το 1/3 τοῦ πολυπληθοῦς ἐσωτερικοῦ τῆς Ἑλλάδος (δηλαδή ὑπέρ τους 150.000 ἄνδρας) μη κληθέν προς κατάταξιν.ἡ Ἐλλάς ἦτο δηλαδή κατά μέγα μέρος ἀνεπιστράτευτος ἀλλά και ἡ ποιοτική προπαρασκευή τῆς ἐπιστρατεύσεως εὑρίσκετο κυριολεκτικῶς εἰς ἀπερίγραπτα χάλια».Καθενιωτης ὅ.π.4,5,9.

Αὐτό το ἀπερίγραπτα χάλια ἐνθυμίζει εἰς τον γράφοντα τα τῆς ἐπιστρατεύσεως τοῦ 1974 ὅτε χιλιάδες νέοι προσέτρεξαν να καταταγῶσιν, ἐβλέπομεν μέσα ἀπο τες καλαμιές να φέρνει ὁ Λοχίας προς κατάταξιν νέους με μαλλούρα τῆς ἐποχῆς, παντελόνια καμπάνα και μερικοί εἶχαν παπούτσια θαλάσσης γιατί ἔφυγαν ἀπο τις ἐργασίες τους και τις διακοπές τους ὅπως ἦταν,  αὐτό βέβαια προυκάλει καζούραν ἀπο τους φαντάρους τοῦ τάγματος.

Εἰς τους ἐπίστρατους δεν εἶχαν να δώσουν οὔτε ὅπλα οὔτε ροῦχα, διεδίδοντο διάφορα, αὐτά για τους ἱστορικούς τοῦ μέλλοντος, το βέβαιον εἶναι μετά την ἀνάληψιν τῆς ἀρχηγίας ἀπο τον Κωνσταντίνον Καραμανλήν ἄξιον  πολιτικόν ἄνδρα γεμίσαμε με ὅπλα ὁλοκαίνουργα FN  (Ἐνθυμίσεις ἑνός φαντάρου. Θα ἐκδωθεῖ μετά θάνατον), ἀλλά ἐπανερχόμεθα εἰς τα τοῦ πολέμου 1940, γράφει λοιπόν ὁ Καθενιώτης.

 Οὐδέποτε ἄλλοτε αἱ τῦχαι τῆς Ἑλλάδος εἶχον παραδοθῆ εἰς περισσότερον ἀδέξια ἐπιτελικῶς χέρια.

Το Γενικόν Στρατηγεῖον εὑρέθη ἀνέτοιμον, ἀπροπαράσκευον προς διεξαγωγήν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων ἐν Ἀλβανία ἀπο πάσης ἀπόψεως τόσον πνευματικῶς ὅσον και ὑλικῶς … ἀφελεῖς και ἀξιοθρήνητοι ἐπιτελικαί ἀντιλήψεις ἐπρυτάνευον εἰς το πνεῦμα τῶν διοικούντων…

Το Γενικόν Στρατηγεῖον ὑπενόμευεν και ἐθυσίαζεν τον ἕνα μετά τον ἄλλον τους ἀμέσους βοηθούς του ἀρκεῖ να μην ἐξητάζοντο σοβαρῶς τα αἴτια τῆς βραδύτητος και ἀργοπορίας τῶν ἐν Ἀλβανία ἐπιχειρήσεων τα ὁποῖα ὅλα ἀνεξαιρέτως ἐπεβάρυνον αὐτό το ἴδιον το Γενικόν Στρατηγεῖον.

Οἱ νίκες στο Ἀλβανικό ἔδαφος και ἡ περίλαμπρη νίκη τῆς Πίνδου σημειώθηκαν ὄχι χάρη ἀλλά παρά τα περινούστατα ἐπιτελικά σχέδια :Το λαμπρόν τοῦτο ἀποτέλεσμα κατορθώθη δια τῆς πανταχόθεν σπουδῆς κατωτέρων στελεχῶν, τῶν ἐγκατεσπαρμένων ἐπί τῆς Πίνδου δια πρόχειρα ἔργα προς ἀντιμετώπισιν τοῦ κινδύνου.

Αἱ ὁδηγίαι τοῦ Β΄ Σώματος Στρατοῦ κατ’ ἀντίθεσιν προς τας ὀδηγίας τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου ἀπετέλεσαν τον ἱστόν , περί τον ὁποῖον ὑφάνθη ἡ μεγάλη Ἀλβανική ἐποποιϊα  με τον ὑπέροχον ἡρωϊσμόν και ἀνδρείαν τῶν ξυπόλητων ( για τον πόλεμου ἔδουκμαν κι τα μπλάρια κι τα γουρνοτσάρχα )  και την μεγάλην διοικητικήν ἱκανότητα τῶν Σωματαρχῶν .Καθενιώτης 29, 30, 76 .

Οἱ ἐκθέσεις τῶν στρατιωτικῶν ἀποκαλοῦν τον Ἀρχιστράτηγο Παπάγο «πυρπολητήν τῆς ἡρεμίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ».

Ἀλλά βλέπεις δύο τρελλοσυνταγματαρχαῖοι ἀπεφάσισαν να τα βάλουν με μια αὐτοκρατορία καί βγῆκαν πως εἶχαν δίκιο.

 Τι να πῆς και τι να κάνης δίκιο εἶχαν ὄχι μόνον οι δύο τρελλοσυνταγματαρχααῖοι Φριζῆς και Δαβάκης ἀλλά και ὁλόκληρος ὁ ἑλληνικός λαός.

Πολεμώντας τους Ἰταλούς οἱ ἕλληνες ὑπεράσπιζαν ὄχι μόνον την ἀνεξαρτησίαν τῆς γῆς τους ἀπ’την ἐξωτερική βία, ἀλλά καί την ἀνεξαρτησία τοῦ ἀτόμου τους ἀπ’ την ἐσωτερική βία.
Ἔτσι ἔγραψαν το «ἔπος» και σ’αὐτοῦ τοῦ εἴδους τα ἔπη οἱ ἕλληνες εἶχαν και ἔχουν πάντα ἐπίδοση μοναδική …Το ἀνωτέρω κείμενο τελειώνει με την ἀναφορά ὅτι βρέθηκε ἐπιτέλους ἑλληνική κυβέρνηση ἡ ὁποία ταυτοποίησε τα ὀστᾶ ἀρκετῶν στρατιωτῶν και τα ἐνεταφίασεν με τις ἁρμόζουσες τιμές, διευκρινίζεται ὅτι οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις ἀδιαφόρεσαν προκλητικά ἔναντι τῆς μνήμης τῶν νεκρῶν στρατιωτῶν το δε ἐπιχείρημά τους δεν ἄφηνε ὁ Χόντζας εἶναι ἀναληθές, ὅπως ἐπίσης ἦτο ὑποκριτική ἡ στάση τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων ὅτι δεν ὑπάρχει φάκελλος Κύπρου καθότι ἡ σημερινή κυβέρνηση παρουσίασε 4 τόμους τοῦ φακέλλου και ἑτοιμάζει κι ἄλλους τόμους ἐπίσης ἱδρύεται εἰδική πτέρυγα στις φυλακές για ὑπουργούς Ἄμυνας.
Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος
 Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή