Τι Κράτος θέλουμε

Ἡ ἀνάγκη δημιουργίας ἑνός νέου κράτους με δομές σταθερές, ἀντικειμενικῆς λειτουργίας και κοινωνικά ἀποδεκτές εἶναι ἐπιτακτική.

Πῶς ὅμως μπορεῖ να γίνει αὐτό; Με τον πιο ἁπλό τρόπο, με μεταρρυθμίσεις, ἄλλωστε τι τους θέλουμε τους πολιτικούς; Τους θέλουμε για τις μεταρρυθμίσεις πού βελτιώνουν τήν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀνθρώπων καί ὄχι ὡς ἀντίβαρο στη γραφειοκρατία.
                Ἀνώτατες Σχολές Διοικήσεως
Για ὅλους τους τομεῖς συμπεριλαμβανομένης και τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως  οἱ ἀπόφοιτοι τῶν ὁποίων θα ἔχουν ὡς μέλημα, ἐπιδίωξιν και σκοπόν την μείωσιν τῆς γραφειοκρατίας και την ἐκ ταύτης βελτίωσιν τῆς ποιότητος τῆς ζωῆς τῶν ἐργαζομένων δηλαδή μίαν πολιτικήν μεταρρυθμίσεων κατά τῆς κομματοκρατίας τοῦ δημοσίου τομέως και τῆς δημόσιας διοίκησης, γνωστοῦ ὄντως μεταξύ τῶν ἄλλων ὅτι ἡ κομματοκρατία εὐθύνεται δια την διαφθοράν καί την χρεοκοπίαν τῶν ἑλλήνων εἰς μεγάλον βαθμόν. Ἡ ἀνωτέρω προσπάθεια ἤθελον θεωρηθεῖ ἐπιτυχημένη ὄχι για να ψωφήσουν οἱ πολιτικοί,  οἱ ὁποῖοι οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι ἀπαραίτητοι, ἀλλά για να μπορεῖ να λειτουργεῖ ἡ κρατική μηχανή ἀκωλύτως, ἀπρόσκοπτα και ἀνεμπόδιστα.

Ἐπιβάλλεται να γίνουν μετεξελίξεις, ἀλλαγές, ἀναθεωρήσεις στη γενική φιλοσοφία τῆς διακυβέρνησης τῆς χώρας ἡ ὁποία νέα φιλοσοφία να στηρίζεται σε ἕνα και μόνον ρῆμα: Σέβομαι, σέβομαι αὐτόν πού παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιον, αὐτόν πού με κλέβει εἴτε ἀνήκει στο κράτος εἴτε στο μη κράτος, αὐτον που δεν κόβει ἀποδείξεις, ἀποτελοῦν τμῆμα τοῦ πάσχοντος φορτίου τῆς Ἑλλάδος , το περιεχόμενον τῶν σκυβαλοδοχείων, τῶν δοχείων ἀπορριμμάτων, πρέπει δε να ἀδειάσουν οἱ κάδοι με ἀνθρωπιστικήν προσέγγισιν και ὄχι με τιμωρητικά μέτρα.

Δημιουργία ὀλιγομελοῦς ὑπουργικοῦ συμβουλίου ἐκ πέντε ἀτόμων τα ὁποῖα να ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους. Ὁ ὑποχρεωτικός συναγελασμός τῶν φορολογουμένων με μίαν δηλητηριώδη, ἀνίκανον και διεφθαρμένην διοίκησιν ἀλλοίωσεν ἀνεπανόρθωτα και μη ἀναστρέψιμα τον χαρακτῆρα του ὁ ὁποῖος ἦτο ἤδη ἐπιβεβαρυμένος ἀπο την ἐποχήν τῆς Τουρκοκρατίας.

Καθημερινά τα ὄργανα τῆς διοικήσεως ἐκδίδουν διοικητικές πράξεις ἀρκετές ἀπό τις ὁποίες εἶναι δυσμενεῖς για τα συμφέροντα τῶν ἐργαζομένων. Ὁ πολίτης ὁ ὁποῖος θίγεται ἀπο την κακοδιοίκησιν ἔχει το δικαίωμα να προβεῖ στις κάτωθι ἐνέργειες ἄμυνας ἔναντι τῆς κακοδιοικήσεως για να βρεῖ το δίκιο του.
1ον Διοικητικές προσφυγές, ἁπλή, εἰδική, ἐνδικοφανής.
2ον Ἀναφορά στο συνήγορο τοῦ πολίτη.
3ον Ἔνδικα βοηθήματα, αἴτηση ἀκυρώσεως, ὑπαλληλική προσφυγή, προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, ἀνακοπή, ἀγωγή.

Ἐπειδή ὁ ἕλληνας δεν βρίσκει ποτέ το δίκιο του για πολλούς και διάφορους λόγους προτείνεται ἡ κατάργηση ὅλων τῶν ἀνωτέρω καί ἡ προσφυγή τοῦ πολίτη στον ἐφημερεύοντα δικαστή ὁ ὁποῖος στο 90% τῶν περιπτώσεων ἀποφαίνεται διαγνωστικῶς και τιμωρεῖ τον ἔνοχον ἐντος ὀλίγων λεπτῶν .Ἡ ἀπαλλαγή τοῦ φορολογούμενου  ἀπο τον νομικόν κυκεῶνα θα συμβάλει εἰς την πρόοδον τῶν ἐργαζομένων .
              Μεταρρυθμίσεις στο ἐκπαιδευτικό σύστημα
Τώρα ἔχουμε διακοπές ἀπό 15.6-15.9 οἱ μαθητές και οἱ ἐκπαιδευτικοί ἔχουν νομικά κατοχυρωμένες διακοπές, τά πράγματα ὅμως ἔχουν και ἄλλην ὀπτικήν γωνίαν, κανένας δημόσιος τομέας δεν σταματᾶ την λειτουργίαν του για μεγάλο χρονικό διάστημα, ἡ δημόσια ὑγεία, ὁ Στρατός, οἱ ἐπαγγελματίες δεν σταματοῦν την ἐργασίαν, ἐργάζονται ἐπι 24ωρου βάσεως ἐπί 12 μῆνες και γιατί να ἐργάζωνται οἱ ἐκπαιδευτικοί και οἱ μαθητές 12 μῆνες; Τι σοῦ φταῖνε;

Διότι ἔτσι πρέπει να γίνει, το σχολικόν ἔτος ἀρχίζει  ἀπο τα 6 χρόνια και τελειώνει στα 18 εἶναι συνεχές 4 ὧρες ἡμερησίως για τετράμηνα μαθήσεως για κάθε μάθημα και κεφάλαια μαθημάτων ὁ μαθητής που διαβάζει στα 17 θα τελειώσει τη διδακτέα ὕλη και εἰσέρχεται στο Πανεπιστήμιο ἄνευ ἐξετάσεων, στα 22 τελειώνει τη Σχολή που ἐπέλεξε ὁ ἴδιος μαζί με την ἐπιτροπή ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ, ἐργάζεται στον τομέα του και στα 55 ὑποχρεωτικῶς βγαίνει στη σύνταξη, αὐτος που γράφεται στην Ἰατρική Σχολή στα 25 ἀποφοιτᾶ γιατρός με την εἰδικότητα ἀνα χεῖρας και ἀναλαμβάνει ἐργασίαν,  οὕτω πως θα λάβει τέλος και το μαρτύριον που ἐπέβαλλεν ἡ ἑλληνική συμμορία ἐκμεταλεύσεως του ἀνθρώπινου πόνου στους πτυχιούχους γιατρούς να τρέχουν ἀπο χωρίου εἰς χωρίον και ἀπο νοσοκομείου εἰς νοσοκομεῖον για να πάρουν εἰδικότητα στα σαράντα δηλαδή εἰς την ἀρχήν τοῦ γήρατος, τῶν νεοπλασματικῶν ἐξεργασιῶν και τοῦ κλιμακτηριακοῦ συνδρόμου.

Ὑπάρχει ἐξίσωση ἐργατικῶν ὡρῶν και ἀμοιβῶν, ἡ ἰσότητα ὁδηγεῖ εἰς την ἐλευθερίαν σκέψεως και ἡ ἐλευθερία σκέψεως εἰς την γενικήν πρόοδον.

Στις μεταρρυθμίσεις τοῦ παιδευτικοῦ συστήματος περιλαμβάνονται καί ἡ λειτουργία μη κρατικῶν πανεπιστημίων ἀνταγωνιστικά προς τα κρατικά πανεπιστήμια. Τά μη κρατικά πενεπιστήμια συνιστοῦν δικαίωμα τῶν ἑλλήνων στη μόρφωση, ἡ μέχρι τώρα παρεμπόδιση τῆς λειτουργίας τους ὀφείλεται ἐις την ἀκατανόητον συμπεριφοράν τῶν μεταπολεμικῶν κυβερνήσεων, στεῖλτε τους νέους στο ξωτερικό να σπουδάσουν, να φύγουν ἀπ’ τα ποδάρια μας, οἱ νέοι πάντα ἐνοχλοῦν την γερουσίαν και την ἐξουσίαν με τις καινοτόμες ἰδέες τους και τις καινοφανεῖς συμπεριφορές.

Ἡ δημιουργία ἐρευνητικῶν πανεπιστημίων κρατικῶν και μη ἀποκλειστικῶς ἐρευνητικῶν, εἶναι ἀπαραίτητος, μόνον ἔτσι θα ὑπάρξει ἔρευνα ἐπιστημονική στην Ἑλλάδα τοῦ κομματικοῦ και θρησκευτικοῦ  σκότους βασισμένη στο σκέπτομαι ἐλεύθερα, δημιουργῶ ἐλεύθερα δεν ἐξαρτῶμαι ἀπο οἰκονομικά συμφέροντα. Ἡ δημιουργία ἐρευνητικῶν πανεπιστημίων εἶναι μεταξύ τῶν ἄλλων και ὁ μόνος τρόπος ἀπαλλαγῆς τοῦ πανεπιστημιακοῦ χώρου ἐκ τοῦ πελατειακοῦ συστήματος το ὁποῖον καταδυναστεύει τους πάντες και τα πάντα μόνον ἔτσι θα εὐδοκιμήσουν οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι τῆς μελέτης και τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἔργου.

Ενῶ ἡ γραφή τοῦ παρόντος ἔβαινεν προς το τέρμα ἤκουσα ὀχλαγωγίαν, ὀχλοβοήν, χλαλοήν με συνθήματα χρονικῶς ἀνερμάτιστα, ἐπρόκειτο περί φαινομένου ὀχλοκρατίας ἤ ἐπι τῷ εὐγενικότερον συλλαλητήριον δηλαδή συγκέντρωση πολιτῶν για διαδήλωση τῆς γνώμης τους σε σοβαρό θέμα γενικοῦ ἐνδιαφέροντος τουτέστιν για ἕνα θέμα που ἔχει λυθεῖ με τους Βαλκανικούς πολέμους και την διπλωματίαν και μετά ἕναν αἰῶνα κανονικά ἔπρεπε να ἔχουμε κατάργησιν τῶν συνόρων στα Βαλκάνια κι ἐσύ ζητᾶς  πανεπιστήμια ἐρευνῶν;

Ποῦ ζᾶς ρέ ἄσχετε;
 
Εὐάγγελος ΚουτσιμπέλαςΑφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή