Χορήγηση επαγγελματικών δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑΛ

Ποιες ειδικότητες συμπεριλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση.
 
Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑΛ

 • Του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας «Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» που απονεμήθηκαν με το π.δ. 115/2012 (Α΄ 200), καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΛ ειδικότητας «Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής» που απονεμήθηκαν με τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229), όπως ισχύουν
 • Ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα α) των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» που απονεμήθηκαν με το π.δ. 115/2012 (Α΄ 200), άρθρα 12 και 18 και το Παράρτημα Β΄ εδάφιο (β), τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229) και β) των κατόχων τίτλων ΕΠΑ.Σ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» που απονεμήθηκαν με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), όπως ισχύουν
 • Του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ΕΠΑ.Σ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» που απονεμήθηκαν με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), όπως ισχύουν
 • Του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» του Τομέα Οχημάτων που απονεμήθηκαν με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» που απονεμήθηκαν με τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229)
 • Ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού» που απονεμήθηκαν με το π.δ. 1/2013 (Α΄ 3), καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας που απονεμήθηκαν με τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229)
 • Ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας που απονεμήθηκαν με το π.δ. 108/2013 (Α΄ 141) καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, που απονεμήθηκαν με τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229)
 • Ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ» του Τομέα Κατασκευών που απονεμήθηκαν με το π.δ. 301/2003 (Α΄ 257)
 • Ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης που απονεμήθηκαν με τον ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και το π.δ. 340/1998 (Α΄ 228)
 • Ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης που απονεμήθηκαν με τον ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και το π.δ. 340/1998 (Α΄ 228)
 • Ειδικότητας «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού» του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 243/1998 (Α΄ 181), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 295/1999 (Α΄ 266) και το π.δ. 19/2001 (Α΄ 14)
 • Ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτικού Μηχανικών, που απονεμήθηκαν με το π.δ. 115/2012 (Α΄ 200) (άρθρα 12 και 18), καθώς επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 243/1998 (Α΄ 181), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 295/1999 (Α΄ 266) και το π.δ. 19/2001 (Α΄ 14), με την απόφαση Ε/6742/23.03.1999 (Β΄ 416) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229)
 • Ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την αριθμ. Υ7β/οικ.4756/09.08.2001 (Β΄ 1082) υπουργική απόφαση και το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240)
 • Ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας που απονεμήθηκαν με τις αριθμ. Π2β/οικ.2808/15.07.1997 (Β΄ 645) και Γ2β/οικ. 1570/22.04.1999 (Β΄ 749) υπουργικές αποφάσεις
 • Ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείων» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας που απονεμήθηκαν με το π.δ. 72/2006 (Α΄ 73)
 • Ειδικότητας «Αισθητικής Τέχνης» του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Αισθητικής Τέχνης» του Τομέα Αισθητικής – Κομμωτικής που απονεμήθηκαν με την αριθμ. Α5/2005/20.04.1999 (Β΄ 749) υπουργική απόφαση
 • Ειδικότητας «Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, που απονεμήθηκαν με το π.δ. 73/2002 (Α΄ 55)
 • Του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Σ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) των ειδικοτήτων «Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» και «Τεχνιτών Αερίου Καυσίμου (Φυσικού Αερίου)», αθροιστικά, τα οποία απονεμήθηκαν με το π.δ. 112/2012 (Α΄ 197) και το π.δ. 114 (Α΄ 199)
 • Του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικότητας «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Σ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) των ειδικοτήτων «Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» και «Τεχνιτών Αερίου Καυσίμου (Φυσικού Αερίου)», αθροιστικά, τα οποία απονεμήθηκαν με το π.δ. 112/2012 (Α΄ 197) και το π.δ. 114 (Α΄ 199).


Αφήστε το σχόλιό σας

trikalanews

©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή