Τρίκαλα: Πίνακας θεμάτων στην 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ με τηλεδιάσκεψη

Αναλυτικά τα θέματα που συζητήθηκαν από το Δ.Σ Τρικάλων στην 4η Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

⦁ 1. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 40.000,00 ευρώ στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ” και στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”. Α.Δ.Σ. 38/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει έκτακτη επιχορήγηση ποσού 40.000,00 ευρώ στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ” και στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

⦁ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

⦁ 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2021.
Α.Δ.Σ. 39/2021 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την 2η τροποποίηση Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2021.

⦁ 2. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητηρίου Τρικάλων ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητήριου Τρικάλων» (Κ.Α. 64-7321.0006), με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΕΠ00610047, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Α.Δ.Σ. 40/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει τον Δήμο Τρικκαίων ως υπόλογο και τον κ. Αθανάσιο Μπάκο υπάλληλο της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών . ως υπεύθυνο διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητηρίου Τρικάλων ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητήριου Τρικάλων» (Κ.Α. 64-7321.0006), με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΕΠ00610047, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»και την αποπληρωμή αυτού.

⦁ Δ/νση Πολεοδομίας

⦁ 3. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, στο Δασαρχείο Τρικάλων, δημοτικής έκτασης, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Διαλεκτού, Δ.Ε. Φαλώρειας, Δήμου Τρικκαίων με σκοπό την ίδρυση και κατασκευή εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων.

Α.Δ.Σ. 41/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, στο Δασαρχείο Τρικάλων, δημοτικής έκτασης, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Διαλεκτού, Δ.Ε. Φαλώρειας, Δήμου Τρικκαίων με σκοπό την ίδρυση και κατασκευή εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων.

⦁ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

⦁ 4. Επικαιροποίηση – Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρ. 481/2013 Α.Δ.Σ του Δήμου Τρικκαίων για την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση ποιμνιοστασίων ως προς την χρονική διάρκεια και τους όρους της παραχώρησης έναντι τιμήματος.

Α.Δ.Σ. 42/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την επικαιροποίηση – τροποποίηση – συμπλήρωση της αρίθ. 481/2013 Α.Δ.Σ του Δήμου Τρικκαίων για την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση ποιμνιοστασίων και την συγκεκριμενοποίηση των όρων της άτυπης σύμβασης παραχώρησης της χρήσης με χρονική διάρκεια 9 ετών.

⦁ 5. Παράταση μισθώσεων δημοτικών αγροτεμαχίων και εκτάσεων για ένα έτος λόγω αδυναμίας διεξαγωγής δημοπρασιών εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID 19).

Α.Δ.Σ. 43/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση μισθώσεων δημοτικών αγροτεμαχίων και εκτάσεων για ένα έτος λόγω αδυναμίας διεξαγωγής δημοπρασιών εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID 19).

⦁ 6. Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων λόγω αναστολής της λειτουργίας του μέσα στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του COVID-19».

Α.Δ.Σ. 44/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση μίσθωσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων λόγω αναστολής της λειτουργίας του μέσα στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του COVID-19».

⦁ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

⦁ 7. Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Τρικκαίων

Α.Δ.Σ. 45/2021 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Τρικκαίων

⦁ 8. Έγκριση της αριθμ. 80/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: Τριμηνιαία Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2020

Α.Δ.Σ. 46/2021 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την αριθμ. 80/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2020

⦁ 9. Έγκριση της αριθμ. 81/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2021

Α.Δ.Σ. 47/2021 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την αριθμ. 81/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και εγκρίνει την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2021

⦁ 10. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Α.Δ.Σ. 48/2021 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την αριθμ. 154/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.

⦁ 11. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 6/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αποφάσεως του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου περί μετονομασίας Κοινοτικής οδού Μεγαλοχωρίου» (εξ αναβολής).

Α.Δ.Σ. 49/2021 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την αριθ. 6/2020 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει την καταρχήν μετονομασία της Κοινοτικής οδού, «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» από το σημείο της οικίας Ζωής Γκουγκαρά έως την οικία Αποστόλου Γιουβρή σε οδό «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ» στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

στην 4η Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

12. Έγκριση της υπ. αριθμ. 15/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: «Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.616.78 m2 η όποια βρίσκεται στην Κοινότητα Ζηλευτής και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 771 διανομής έτους 1927 αγροκτήματος Ζηλευτής».

Α.Δ.Σ. 50/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Κάνει δεκτή την αριθ. 15/2021 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ και εγκρίνει τον προσδιορισμό ως επιτρεπόμενη χρήση, την κτηνοτροφική εκμετάλλευση εντός της δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.616.78 m2 η όποια βρίσκεται στην Κοινότητα Ζηλευτής και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 771 διανομής έτους 1927 αγροκτήματος Ζηλευτής.

13. Έγκριση της υπ. αριθμ. 16/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: «Τροποποίηση της 176/2020 ΑΔΣ μόνο ως προς το σημείο που αφορά το είδος των πωλούμενων προϊόντων από παραγωγούς-πωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».

Α.Δ.Σ. 51/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Κάνει δεκτή την αριθ. 16/2021 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ και εγκρίνει την τροποποίηση της 176/2020 ΑΔΣ μόνο ως προς το σημείο που αφορά το είδος των πωλούμενων προϊόντων από παραγωγούς-πωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

⦁ 14. Έγκριση της αριθμ. 109/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”, σχετική με την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ – «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ» έτους 2021».

Α.Δ.Σ. 52/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Κάνει δεκτή την αριθ. 109/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ – «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ» έτους 2021.

⦁ 15. Έγκριση της αριθμ. 116/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των Επιχειρήσεων και δημοτών που πλήττονται από τα έκτακτα απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Α.Δ.Σ. 53/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Κάνει δεκτή την αριθ. 116/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των Επιχειρήσεων και δημοτών που πλήττονται από τα έκτακτα απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

⦁ 16. Έγκριση της υπ. αριθμ. 19/2021 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: Έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρικκαίων

Α.Δ.Σ. 54/2021 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την αριθ. 19/2021 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ και εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρικκαίων

⦁ Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

⦁ 17. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Τρικκαίων

Α.Δ.Σ. 55/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Τρικκαίων.

⦁ 18. Έγκριση Κανονισμού «Λειτουργίας Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα».

Α.Δ.Σ. 56/2021 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον Κανονισμό «Λειτουργίας Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα».

⦁ 19. Έγκριση 4ης εισήγησης εγγραφής και 3ης εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020–2021.

Α.Δ.Σ. 57/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την εγγραφή και την διαγραφή ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020–2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

⦁ 20. Xορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε πληγέντα από πυρκαγιά πολίτη.

Α.Δ.Σ. 58/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε πληγέντα από πυρκαγιά πολίτη.

⦁ Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

⦁ 21. Λήψη απόφασης – Γνωμοδότηση για ανάθεση στο Δασαρχείο Τρικάλων την διαδικασία αναδάσωσης του παραποτάμιου δάσους Φωτάδας που είναι στην κυριότητα του Δήμου Τρικκαίων

Α.Δ.Σ. 59/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση άδειας στο Δασαρχείο Τρικάλων προκειμένου να προβεί στην διαδικασία αναδάσωσης του παραποτάμιου δάσους Φωτάδας που ανήκει στην κυριότητα του Δήμου Τρικκαίων.

⦁ Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

⦁ 22. Έγκριση έκθεσης παροχής σύμφωνης γνώμης Επιτροπής παρ. 6, άρθ. 199, Ν.3463/2006, για την καταστροφή μηχανογραφικού εξοπλισμού

Α.Δ.Σ. 60/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την έκθεση παροχής σύμφωνης γνώμης Επιτροπής παρ. 6, άρθ. 199, Ν.3463/2006, για την καταστροφή μηχανογραφικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

⦁ Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

⦁ 24. Έγκριση ετήσιου Απολογισμού έτους 2020 και Τεχνικού Προγραμματισμού έτους 2021 του ΦΟΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.»

Α.Δ.Σ. 62/2021 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον ετήσιο Απολογισμό έτους 2020 και τον Τεχνικό Προγραμματισμό έτους 2021 του ΦΟΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.»

⦁ 25. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. 463/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων – Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων

Α.Δ.Σ. 63/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. 463/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων – Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων

⦁ 26. Τροποποίηση εν μέρει των με αριθμ. 506/2019 & 300/2020 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων- Λήψη Απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων

Α.Δ.Σ. 64/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση εν μέρει των με αριθμ. 506/2019 & 300/2020 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων- Λήψη Απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων

⦁ 27. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. 505/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων- Λήψη Απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων

Α.Δ.Σ. 65/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. 505/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων- Λήψη Απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων

⦁ 28. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”

Α.Δ.Σ. 66/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”

⦁ 30. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (“Αστική Ανάπτυξη” Τρικάλων)

Α.Δ.Σ. 68/2021 Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (“Αστική Ανάπτυξη” Τρικάλων)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
⦁ 23. Έγκριση της αρίθ. 7/2021 απόφασης Κοινότητας Τρικκαίων περί εκμίσθωσης οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό Καλαμπάκας, ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ. 61/2021 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την αναβολή του θέματος και την επανεξέτασή του σε επόμενη Συνεδρίαση, προκειμένου να διευκρινιστεί η χρήση εκμίσθωσης του αναφερομένου οικοπέδου.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ
⦁ 29. Αντικατάσταση μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία)

Α.Δ.Σ. 67/2021 : Αποφασίζει Ομόφωνα

⦁ Εγκρίνει την απόσυρση του θέματος, καθ’ ότι δεν υφίσταται κάποιος λόγος αντικατάστασης μελών του Δημοτικού Θεάτρου.©2020 Trikalanews from TNEWSGROUP

To trikalanews.gr χρησιμοποιεί cookies. Με την επίσκεψή σας συμφωνείτε με τους Όρους. Διαβάστε ΠερισσότεραΑποδοχή